Kategorie: Články

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA Zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR vydal následující dokument

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR vydal následující dokument, který si v plné grafice můžete stáhnout zde
https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx

 

JEHO ZNĚNÍ NÁSLEDUJE

 

odbor bezpečnostní politiky

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7
Č. j. MV- 49249-2/OBP-2020
Praha 16. března 2020
Zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného
nouzového stavu

Z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice
nařízen nouzový stav (§ 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.). Vláda průběžně
nařizuje opatření směřující k omezení šíření nákazy, a to zejména prostřednictvím
snížení četnosti fyzických kontaktů mezi obyvatelstvem.
Vláda aktuálně přistoupila k omezení činnosti správních orgánů, včetně omezení
osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy s žadateli na nezbytně
nutnou úroveň.
Až na výjimky nelze úkony podle zákona o zbraních považovat za neodkladné
úřední záležitosti. Až na výjimky budou tedy podání podle zákona o zbraních
vyřizována až po ukončení nouzového stavu.

Zároveň je třeba upozornit, že k povaze přijatých opatření, lze u všech lhůt
podle zákona o zbraních prominout jejich zmeškání podle § 41 odst. 1
správního řádu.
Vzhledem ke krizovým opatřením přijatým vládou dochází k úpravě činnosti odborů
služby pro zbraně bezpečnostní materiál od 16. 3. 2020 následujícím způsobem:

1. Omezení provozu pracovišť odborů Služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál Policie ČR (dále jen „OSZBM“) pro veřejnost
Dochází k uzavření přepážek OSZBM.
Ve zcela nezbytných případech lze záležitost
fyzické nebo právnické osoby vyřídit individuálně, a to přednostně v elektronické
formě, telefonicky nebo korespondenčně (poštou). I v takových výjimečných
případech je třeba důsledně zajistit zvýšenou ochranu před šířením koronaviru.


2. Veřejnosti se důrazně doporučuje řešit své neodkladné záležitosti týkající se
zbraní a střeliva korespondenčně nebo elektronicky.
Jiné než neodkladné
záležitosti doporučujeme odložit.
Již v současnosti není nutné s každým podáním docházet na OSZBM osobně.
S výjimkou případů, v nichž má být OSZBM předložena zbraň (zejména registrace,
viz dále), lze v zásadě veškerá podání vůči OSZBM zcela standardně učinit poštou
nebo elektronicky (datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem)
na standardních formulářích, které lze vyplnit i přímo v elektronické podobě a které
jsou dostupné zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-
736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d

Adresy jednotlivých OSZBM lze dohledat prostřednictvím interaktivní mapy zde:
https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
V případě, že bude podání učiněno elektronickou cestou bez uznávaného
elektronického podpisu, vyzve příslušný útvar policie k doplnění podání po ukončení
nouzového stavu a promine mu případné zmeškání lhůty.
Souvisí-li s příslušným podáním povinnost uhradit správní poplatek, vyzve OSZBM
žadatele po obdržení žádosti individuálně k jeho uhrazení a sdělí mu současně
potřebné platební údaje. Žadatelé se vyzývají, aby správní poplatky nepřikládali ke
korespondenčně zaslané žádosti v hotovosti – takovou platbu nelze akceptovat a
bude vrácena.

3. OSZBM bude zasílat vydaná rozhodnutí a doklady rovněž prioritně
korespondenčně, popř. elektronicky

Nezdržuje-li se žadatel na adrese svého trvalého bydliště, je třeba, aby nejlépe již při
zaslání žádosti uvedl adresu, na kterou mu má OSZBM doručovat.
Za účelem zjednodušení komunikace se žadatelům doporučuje již při zaslání žádosti
(v přiloženém dopise, datové zprávě, popř. telefonicky) uvést, že pro případ, že bude
jeho žádosti plně vyhověno, se vzdává odvolání.


4. Pozastavení provádění zkoušek odborné způsobilosti
Provádění zkoušek odborné způsobilosti se dočasně pozastavuje. Provádění
zkoušek bude obnoveno po odeznění zvýšeného rizika nákazy koronavirem.
Uchazeč, který do doby vyhlášení nouzového stavu neuspěl u praktické části
zkoušky odborné způsobilosti a byl by oprávněn tuto část zkoušky opakovat podle §
10 vyhlášky č. 221/2017 Sb., bude k opakování zkoušky odborné způsobilosti vyzván
po ukončení nouzového stavu.


5. Prodlužování platnosti zbrojních průkazů
Doporučujeme postupovat takto:
a) v případě držitelů zbrojních průkazů, jejichž zbrojnímu průkazu končí
platnost za méně než 6 měsíců, ale více než 3 měsíce, doporučujeme podání
žádosti o vydání nového zbrojního průkazu odložit,
b) v případě držitelů zbrojních průkazů, jejichž zbrojnímu průkazu končí
platnost za méně než 3 měsíce, doporučujeme podat žádost o vydání nového
zbrojního průkazu korespondenčně nebo elektronicky,
c) v případě korespondenčního nebo elektronického podání žádosti podle
písmene b) nemusí být s ohledem na aktuální situaci součástí žádosti
zdravotní posudek, správní poplatek a „pasová“ fotografie; zejména v případě
zdravotního posudku se v současnosti nejeví jako vhodné zatěžovat zdravotní
systém rutinní posudkovou péčí; k doplnění těchto náležitostí žádosti bude
držitel vyzván ze strany OSZBM po ukončení nouzového stavu,
d) v případě zbrojního průkazu, o nějž byla podána žádost podle písmene c) a
u kterého skončí platnost v době trvání nouzového stavu, bude po
dodatečném doložení lékařského posudku a „pasové“ fotografie a uhrazení
správního poplatku po skončení nouzového stavu, vydán standardně nový
zbrojní průkaz, který bude zpětně svou platností navazovat na dosavadní
zbrojní průkaz.


6. Registrace zbraně
Registrace zbraně je z hlediska možného šíření koronaviru nejrizikovějším
úkonem. Doporučujeme konkrétní případy řešit s příslušným útvarem policie
telefonicky, držitel zbraně bude vyzván k předložení zbraně až v době po
skončení nouzového stavu.
Ohlášení převodu zbraně a odevzdání průkazu zbraně je možné provést
korespondenčně.
Rovněž v případě registrace zbraně a ohlášení převodu zbraně lze s ohledem na
aktuální situaci prominout zmeškání lhůty.


Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení obecní policie, zbraní
a dopravního inženýrství
ELEKTRONICKY PODEPSÁNO - 16.3.2020
 


Vydáno: 16.3.2020 13:05 | 
Přečteno: 1048x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.