Kategorie: Články

Novela zákona 119/2002 Sb. je v Poslanecké sněmovně PČR

Po prosincovém hlasování v Senátu Parlamentu České republiky s výsledkem, který v praxi znamená pohřeb novely zákona 110/1998 Sb. a jehož výsledek jsme přepokládali (viz předchozí příspěvek) došlo k dalšímu zneklidnění odborné veřejnosti předložením novely zákona 119/2002 Sb.

~~


Novela zákona 119/2002 Sb. je v Poslanecké sněmovně PČR


Po prosincovém hlasování v Senátu Parlamentu České republiky s výsledkem, který v praxi znamená pohřeb novely zákona 110/1998 Sb. a jehož výsledek jsme přepokládali (viz předchozí příspěvek) došlo k dalšímu zneklidnění odborné veřejnosti předložením novely zákona 119/2002 Sb.  Jde o tak zvanou mininovelu, mající za cíl provést implementaci novely směrnice 91/477/EHS schválené na plénu EP dne 14. 3. 2017 a účinné od 13. 6. 2017.  Směrnice (novela) stanoví implementační lhůtu v délce 18 měsíců. Česká republika podala proti této novele žalobu k ESD požadující zrušení novely směrnice. Pomineme-li fakt, že ESD nelze považovat v žádném případě za nestrannou instituci a naše šance na úspěch v tomto sporu jsou minimální, tato skutečnost nemá na implementační lhůtu vliv (není odkladný účinek).  Příčiny, proč byla novela směrnice 91/477/EHS přijata jsme zde již uváděli, nemá cenu je opakovat, co je třeba zdůraznit je fakt, že naše nyní platná legislativa žádný zásah zvenčí nepotřebuje a všechny zásahy budou mít pro bezpečnost České republiky a bezpečnost a práva jejích občanů negativní dopad.  Novela směrnice je prvním kolečkem salámové metody v procesu přeměny občanů České republiky do podoby bezbranných EU ovcí v oblasti zbraňové legislativy v komplexním probíhajícím sofistikovaném projektu zničení evropské civilizace a společnosti jako takové.  
Ve společnosti jsou silně slyšet hlasy požadující odmítnutí návrhu novely zákona 119/2002 Sb. a ignorování implementačního procesu požadovaného novelou směrnice. Tyto hlasy jsou oprávněné, pokud znějí od skupin, které si nenárokují odborný kredit v oblasti legislativního procesu. Odmítnutí implementace novely směrnice je pochopitelně možné, ovšem za jediné podmínky: že bude spojeno s vystoupením České republiky ze struktury Evropské unie.  K tomuto pár odkazů:


https://www.epravo.cz/top/clanky/implementace-smernic-ve-vnitrostatnim-pravu-cast-i-rozsah-implementacni-povinnosti-25334.html

https://www.epravo.cz/top/clanky/implementace-smernic-ve-vnitrostatnim-pravu-cast-ii-nalezita-implementace-25402.html

http://www.mvcr.cz/soubor/implementace-mw-pps.aspx

Projevy politiků odmítajících implementaci lze brát jako vážný a politicky poctivý projev právě jen tehdy, pokud toto odmítnutí spojují právě s požadavkem na vystoupení ČR z EU.  V opačném případě jde buď o politický populismus nebo politické diletantství, v obou případech vidím takový projev velmi negativně, jako vše, čím je veřejnost dezinformována a uváděna mimo realitu.  Usnesení vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu PČR odmítající zasahování ze strany EU do naší optimální zbraňové legislativy jsou významnými projevy, kterých je nutno si vážit, ale na legislativní situaci, ve které Česká republika ve vztahu k povinnosti implementace je, vliv nemají.  Povinnost implementace ve stanovené lhůtě pro Českou republiku vyplývá z mezinárodní smlouvy (viz odkazy výše) a jistě jsou státy, které díky své především vojenské nebo hospodářské síle mohou na mezinárodní právo kašlat, ale tímto státem Česká republika není.  Stojí za připomenutí, jak jsme se do této situace dostali. V letech 1998 až 2002 se Česká republika připravovala na vstup do EU, vedla řadu jednání a měnila dle požadavků EU svoji legislativu. Zpravidla vždy k horšímu.  Můžeme říci, že v té době byla pozice České republiky submisivní, ale stále ještě důstojná. Pak přišlo vyjednávání podmínek Teličkou a jeho partou. V té době se z občanů České republiky stali evropští podlidé, ať již šlo o zemědělce, pracovní sílu či další podmínky.  Vrchol všemu nasadilo podrobení se Lisabonskému diktátu pod taktovkou Topolánkovy vlády, kdy se Česká republika reálně stala protektorátem, kdy o našich věcech již rozhodují jiní proti naší vůli a našim zájmům. To je právě třeba případ novely směrnice 91/477/EHS.  Mezi přijetím novely směrnice a dneškem proběhly v České republice parlamentní volby, kde občané, kdyby tak chtěli mohli nejen tento implementační proces, ale všechny zrůdnosti, které nám do naší vlasti EU jako nástroj struktury globálního vládnutí naděluje, zastavit tím, že by zvolili potřebný počet (120) poslanců z těch politických subjektů, které měly v programu obnovení svobodné a suverénní České republiky. To se nestalo, je nutno respektovat výsledek demokratických voleb, takže musíme vzít nejen tento implementační proces, ale celý balík dalších zrůdností jako realitu.  Dalším významným faktorem pro proces implementace novely směrnice je skutečnost, že Česká republika si svým postojem k novele směrnice postaveném na ryze odborném základě, kdy ignorovala politické zadání  požadující spuštění procesu odzbrojení evropské populace s cílem jejího zotročení a i odporem občanů vůči vynucovaným demografickým změnám, vykoledovala zvýšenou pozornost evropských struktur, které nebudou  v případě neimplementace směrnice otálet se spuštěním procesu "sankcí" vůči České republice.
Samotný text implementační novely byl připraven na základě rozhodnutí vlády premiéra Sobotky  rezortem MV pod vedením ministra Chovance.  Je nutno jej hodnotit jako mimořádně kvalitní a stejně tak je nutno ocenit mimořádně kvalitní proces mezirezortního připomínkového řízení.  Je pochopitelné, že sebelepší pekař neupeče dobrý chléb z pilin a popela, kteréžto suroviny poskytuje novela směrnice 91/477/EHS.  Novela zákona především zavádí novou kategorii zbraní zakázaných (A-I), (dle novely směrnice A6, A7 a A8), nově stanoví podmínky pro udělování výjimek pro nabývání a držení těchto zbraní a činí to s využitím celého myslitelného prostoru, který jí novela směrnice poskytuje.  Opět v důsledku jednoznačného požadavku novely směrnice zavádí i novou sankci za nerespektování zákazu držení zbraně a zásobníku s nadlimitní kapacitou   k ní bez potřebného povolení, ale i zde předkladatel využívá veškerý prostor vymezený novelou směrnice, aby eliminoval tvrdost dopadu tohoto nesmyslu na řádného občana České republiky. Dále novela zavádí novou kategorii zbraní ohlašovaných (C-I), kam řadí opět s optimálním využitím novelou směrnice daného prostoru (pouze) zbraně znehodnocené dle nařízení 2403/2015.  Jsem přesvědčen, že není namístě jakékoliv osočování či znevažování předkladatele, kterým je MV, či šíření alarmistických zpráv o této novele a o důsledcích, které nemá. S textem návrhu novely se může každý seznámit, nyní již na stránkách www.psp.cz, tisk 92.
Samozřejmě tato novela trpí podle našeho názoru vážným nedostatkem ve znění navržených přechodných ustanovení.  V rámci MPŘ uplatnila AVPZS, sdružení LEX a KZPS prakticky totožný požadavek, aby tato přechodná ustanovení byla opravena tak, aby bylo především respektováno primární právo EU (Charta), LZPS a článek 31 novely směrnice před otrockou implementací čl. 7, písm. b).  Jde o fakt, že jakkoli je novela směrnice dokonalým prostředkem pro odzbrojení občanů Evropy salámovou metodou, jde o legislativní paskvil, jehož ustanovení se vzájemně popírají a právě text ustanovení čl. 7, písm. b) je i v rozporu s primárním právem EU.  V důsledku toho ji nelze implementovat tak jak je napsána a implementátor si prostě musí vybrat, zda bude respektovat primární právo EU, čl. 31 nebo čl. 7, písm. b). Toto téma je podrobněji rozebráno v textu věnujícímu se důsledkům schválení novely směrnice.  Jsme přesvědčeni, že text přechodných ustanovení tak, jak byl zpracován AVPZS, LEXem a KZPS je správný a je třeba při implementaci upřednostnit primární právo EU a článek 31 novely směrnice. Skutečnost, že tento rozpor z návrhu novely zákona 119/2002 Sb. zmizel bez potřebného projednání v LRV a do poslanecké sněmovny PČR dorazil s textem původních přechodných ustanovení považujeme za varovný signál znamenající, že ze strany AVPZS (a nepochybně i LEXu a KZPS) bude celému schvalovacímu procesu novely zákona věnována mimořádná pozornost.
Je samozřejmé, že došlo-li by ze strany ESD k vyhovění žalobě ČR (což ale není pravděpodobné), bylo by oprávněné požadovat zastavení procesu přijetí novely zákona 119/2002 Sb. a v případě, kdyby byla již tato novela schválena, tak její zrušení novou novelou zák. 119/2002 Sb. a uvedení našeho zákona do původního stavu.

                                                                                                                                              Ing. Jan Skalický
                                                                                                                                              předseda AVPZS

 


Vydáno: 25.2.2018 7:35 | 
Přečteno: 2807x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.