Kategorie: Články

Postup na úseku zbraní a střeliva po ukončení nouzového stavu (po 17. květnu 2020)

Postup na úseku zbraní a střeliva po ukončení nouzového stavu (po 17. květnu 2020)

Postup byl zveřejněn na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra

 

 https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx

 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA

odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 170 34 Praha 7 Č. j. MV- 77620-2/OBP-2020 Praha 15. května 2020

Postup na úseku zbraní a střeliva po ukončení nouzového stavu (po 17. květnu 2020)

 Dne 17. května 2020 je ukončen nouzový stav trvající ode dne 12. března 2020.

Elektronická a korespondenční komunikace

Bez ohledu na ukončení nouzového stavu se nadále doporučuje využívat v maximální míře prostředky elektronické komunikace nebo korespondenční cestu. V případě realizace fyzické návštěvy příslušného pracoviště se doporučuje se předem u příslušného útvaru policie telefonicky informovat na možnosti vyřízení dané záležitosti. Od 18. května však již bude možné elektronické podání pouze prostřednictvím emailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem 1) nebo datové schránky. Lhůty dle zákona o zbraních Počínaje dnem 18. května 2020 počínají opět běžet veškeré lhůty podle zákona o zbraních. Pokud držiteli krátce před počátkem nouzového stavu nebo v jeho průběhu vznikla povinnost učinit určitý úkon (např. provést ohlášení převodu nebo nabytí zbraně podléhající registraci) je podle § 41 odst. 2 správního řádu třeba tento úkon provést nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu, tedy nejpozději dne 1. června 2020 2) . Pokud byl daný úkon v době trvání nouzového stavu již učiněn, není samozřejmě třeba jej činit znovu.

1)Viz § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

2) Správní řád stanovuje lhůtu 15 kalendářních dní nikoli pracovních dní (s nimiž při stanovování lhůt standardně pracuje zákon o zbraních).

Samotné provedení daného úkonu bude současně považováno za žádost o navrácení v předešlý stav ve smyslu § 41 odst. 2 správního řádu, přičemž překážkou ve smyslu tohoto ustanovení byl trvající nouzový stav, který je třeba považovat za vážný důvod, jenž bránil v tom daný úkon učinit v původní lhůtě.

Nelze-li samotné podání v této lhůtě učinit (např. v případě odevzdání posudku o zdravotní způsobilosti držitelem zbrojního průkazu skupiny D), je třeba rovněž příslušný útvar policie požádat o navrácení v předešlý stav (§ 41 odst. 2 správního řádu). Příslušný útvar policie v takovém případě přizná tomuto požádání odkladný účinek dle § 41 odst. 3 správního řádu a určí dodatečnou lhůtu, která nesmí být delší než původní lhůta stanovená zákonem o zbraních (v uvedeném příkladu tak nejvýše 2 měsíce).

Doba platnosti výjimky pro zbraň kategorie A, povolení pro zbraň kategorie B a zbrojního průvodního listu

Doba platnosti výjimky (byla-li vydána na dobu určitou), povolení vydaného podle § 12 zákona o zbraních a zbrojního průvodního listu se navyšuje o dobu trvání nouzového stavu, v případě rozhodnutí, která byla ke dni 12. března 2020 v právní moci, se jejich platnost tedy navyšuje o 67 dnů. Příslušný útvar policie vydá držiteli některého z těchto rozhodnutí na požádání potvrzení o prodloužení jeho platnosti a uvede v tomto potvrzení den, kdy platnost výjimky, povolení nebo zbrojního průvodního listu skončí. V Centrálním registru zbraní bude doba platnosti těchto rozhodnutí prodloužena automaticky.

 Zkoušky odborné způsobilosti

S ohledem na aktuálně uveřejněný harmonogram uvolňování protiepidemických opatření lze, budou-li to dovolovat organizační možnosti a kapacity, provádět zkoušky odborné způsobilosti již od 25. května 2020. Při provádění zkoušek bude nadále potřeba dodržovat doporučené hygienické a protiepidemické postupy. Doba trvání nouzového stavu se rovněž nezapočítává do doby platnosti posudku o zdravotní způsobilosti přiloženého k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti 3)

Mgr. Radek Šubrt
 ředitel

 

 

1)Viz § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

2) Správní řád stanovuje lhůtu 15 kalendářních dní nikoli pracovních dní (s nimiž při stanovování lhůt standardně pracuje zákon o zbraních).

3) § 21a odst. 3 zákona o zbraních. 3 Závěr Nevyplývá-li z tohoto stanoviska jinak, zůstává i nadále v platnosti stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 17. dubna 2020 č. j. MV-62454-1/OBP-20204 a postupy v něm uvedené lze i nadále na úseku zbraní a střeliva využívat.


Vydáno: 17.5.2020 17:09 | 
Přečteno: 650x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.