Kategorie: Články

Stanovisko k zajištění správních činností v oblasti zbraní v době nouzového stavu počínaje 20. dubnem 2020

MV vydalo nové "Stanovisko k zajištění správních činností v oblasti zbraní v době nouzového stavu počínaje 20. dubnem 2020"

Pro ověření uvádíme i odkaz přímo na stránky MV

https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx

 

Ministerstvo vniutra

odbor bezpečnostní politiky

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Č. j. MV- 62454-1/OBP-2020

 

Praha 17. dubna 2020

 

Stanovisko k zajištění správních činností v oblasti zbraní v době nouzového stavu počínaje 20. dubnem 2020

 

Ode dne 20. dubna 2020 je v rámci současného nouzového stavu orgánům veřejné moci uloženo obnovit standardní úřední provoz, přičemž však nadále1 má být na nezbytně nutnou úroveň omezen přímý osobní kontakt s adresáty veřejné správy,

a to mimo jiné:

- upřednostněním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné,

- příjmem podání a jiných dokumentů vždy přednostně prostřednictvím elektronické komunikace.

Zvyšování důrazu na elektronickou komunikaci vyplývá však i z jiných koncepčních dokumentů veřejné správy dlouhodobě přijímaných na úrovni ústředních správních úřadů a vlády České republiky2.

S ohledem na tyto skutečnosti je třeba považovat za vhodné upravit některé postupy v oblasti správních činností na úseku zbraní, a to zejména ve vztahu k nejčastějším úředním úkonům podle zákona o zbraních (viz níže). Pokud jde úkony a životní situace na úseku zbraní a střeliva, které nejsou níže popsány, budou rovněž standardně počínaje dnem 20. dubna 2020 příslušnými útvary policie vyřizovány.

Nicméně zásadně se doporučuje využívat v maximální míře prostředky elektronické komunikace, resp. postupovat obdobně jako v níže popsaných případech, anebo se u příslušného útvaru policie nejdříve telefonicky informovat na možnosti vyřízení dané záležitosti.

 

 

Lhůty a doba platnosti oprávnění dle zákona o zbraních

Ode dne 20. dubna 2020 je obnovena činnost správních úřadů na úseku zbraní a střeliva, nicméně zatím nekončí vyhlášený nouzový stav, který nadále zůstáváv platnosti. Jak Ministerstvo vnitra již po vyhlášení nouzového stavu dříve uvedlo3, tak i nadále platí, že po dobu vyhlášeného nouzového stavu neskončí zákonem stanovené lhůty ani platnost oprávnění vydaných dle zákona o zbraních. Nadále běží pouze lhůty, na možnost jejichž dodržení nemají specifické podmínky nouzového stavu vliv (zejm. lhůta pro záznam změny stavu zbraně a střeliva podnikatelem v centrálním registru zbraní dle § 73a odst. 7 zákona o zbraních).

V případě úkonů, pro které zákon o zbraních stanovuje určitou lhůtu (např. lhůta prohlášení nabytí nebo převodu zbraně) je podle § 41 odst. 2 správního řádu třeba tento úkon provést nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu. Provedení tohoto úkonu bude současně považováno za žádost o navrácení v předešlý stav podle citovaného ustanovení.

V případě doby platnosti jednotlivých oprávnění dochází po dobu nouzového stavu k přerušení jejího běhu. Doba platnosti se tak navyšuje o dobu trvání nouzového stavu. Lze tedy shrnout, že úkony, pro které zákon o zbraních stanovuje určitou lhůtu nebo které spojuje s během určité doby (např. odevzdání posudku o zdravotní způsobilosti držitelem zbrojního průkazu skupiny D nebo podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu), bude možné vyřídit rovněž až po ukončení nouzového stavu.

Ode dne 20. dubna 2020 však již lze tyto záležitosti u příslušného útvaru policie vyřídit (nebude se jednat o předčasně učiněný úkon), přičemž opět je žádoucí primárně elektronická forma podání.

 

 

Povolení pro zbraně kategorie B

Na verzi tiskopisu žádosti o vydání povolení pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B, která je uveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra, je nově doplněna „zaškrtávací“ kolonka umožňující žadateli vzdát se již přímo při podání žádosti práva na odvolání pro případ, že jeho žádosti bude v plném rozsahu vyhověno. Žádost lze příslušnému útvaru policie doručit prostřednictvím:

- datové schránky,

- e-mailem, který žadatel příslušnému útvaru policie poskytl; po dobu vyhlášeného nouzového stavu se u takto podávané žádosti nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem4,

- prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Pokud žadatel zaškrtne, že se vzdává pro uvedený případ práva na odvolání, nabývá povolení právní moci, a tedy i veškerých právních účinků svým doručením. Povolení vydávané žadateli, který se práva na odvolání vzdal, se doručuje:

- prioritně do datové schránky, pokud ji má žadatel zřízenou,

- nedisponuje-li žadatel datovou schránkou, lze doručit na e-mailovou adresu,

kterou žadatel příslušnému útvaru policie poskytl, přitom požadovat oznámení o doručení, případně i o přečtení,

- nedisponuje-li žadatel datovou schránkou a ani neposkytl příslušnému útvaru policie svou e-mailovou adresu, doručí se povolení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou.

Pokud se rozhodnutím o vydání povolení žádosti v plném rozsahu nevyhoví, je třeba žadateli ponechat možnost odvolání i v případě, že předtím na žádosti o povolení příslušnou kolonku zaškrtl.

Žadatelé mají i nadále možnost využívat pro podávání žádosti o povolení též dosavadní tiskopisy a jsou také oprávněni při použití nové podoby tiskopisu ponechat kolonku týkající se možnosti vzdání se práva na odvolání zcela nezaškrtnutou (nejedná se o povinnou náležitost žádosti ve smyslu přílohy č. 12 vyhlášky č. 221/2017 Sb.).

Registrace zbraně

Zákon o zbraních o registraci (§ 41 a 42 odst. 1) stanovuje, že

- každá zbraň kategorie A, B nebo C, s výjimkou zakázaného střeliva, musí být zaregistrována,

- registraci provádí příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně,

- dokladem o registraci je průkaz zbraně,

- registrace se neprovede, pokud jde o zbraň podléhající ověřování, která není označena platnou zkušební značkou, anebo pokud jde o zbraň, kterou není

její držitel oprávněn držet.

Zákon však nestanovuje formu předložení zbraně. Pokud není předložení zbraně např. právě z důvodu zvýšeného rizika šíření nakažlivé choroby možné anebo vhodné realizovat fyzicky, lze registraci provést na základě fotografií dané zbraně, které budou příslušnému útvaru policie doručeny (nejlépe do e-mailové schránky, nelze však a priori vyloučit ani např. doručení fotografií v listinné podobě). Tato fotografická dokumentace zbraně musí být dostatečně detailní a zřetelná tak, aby z ní přitom bylo jasně patrné:

- celkový vzhled zbraně,

- označení zbraně identifikačními údaji (výrobce, model, ráže a výrobní číslo),

- ověření zbraně (zkušební značka, resp. zkušební značky).

Zaslání oznámení o nabytí zbraně je možné obdobnými způsoby jako v případě podání žádosti o povolení (viz výše).

Pokud registraci nebudou bránit žádné další okolnosti (např. podezření na špatný technický stav nebo pochybností o správné identifikaci zbraně, které by bylo nezbytné řešit fyzickou prohlídkou zbraně), vydá příslušný útvar policie standardním způsobem průkaz zbraně a zašle jej žadateli formou doporučeného dopisu s doručenkou do vlastních rukou. Podle § 151 odst. 3 správního řádu nabývá dnem převzetí dokladu účastníkem rozhodnutí (o registraci zbraně) právní moci a právních účinků.

Za nezbytné je třeba považovat to, aby byl následně, jakmile to bude z hlediska epidemické situace vhodné (při současném zohlednění kapacit správního orgánu a osobních poměrů držitele zbraně), držitel takto zaregistrované zbraně vyzván k jejímu fyzickému předložení podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních [resp. § 39 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních]. Při tomto následném předložení zbraně je rovněž třeba dbát na zachování příslušných protiepidemických a hygienických opatření jak ze strany policie, tak i držitele zbraně.

Jak již bylo výše uvedeno, nadále rovněž platí, že v době nouzového stavu lhůty stanovené zákonem o zbraních neskončí. Nedojde-li tedy v době vyhlášeného nouzového stavu k oznámení nabytí nebo převodu zbraně v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona o zbraních, nejedná se o přestupek, pokud jde o osobu, která není povinna podle § 73a zákona o zbraních vést evidenci o zbraních a střelivu v centrálním registru zbraní (uvedené se tedy netýká podnikatelů v oboru zbraní a střeliva, kteří v centrálním registru pracují a v jejichž případě nepřinesl nouzový stav žádné specifické omezení možnosti ohlašovat nabytí nebo převod zbraně nebo střeliva).

 

Hrazení správních poplatků

Úhrada správního poplatku je již v současnosti možná též bezhotovostním převodem (platbou z účtu na účet). Za účelem zvýšení efektivnosti bezhotovostní platby se doporučuje po obdržení žádosti elektronickou nebo korespondenční formou (pokud již není přiloženo potvrzení o příslušné platbě provedené v souladu s příslušnými doporučeními) zaslat žadateli vyrozumění s pokyny pro platbu správního poplatku,  v němž příslušný útvar policie:

- uvede číslo účtu, na který má být správní poplatek uhrazen,

- stanoví lhůtu pro uhrazení správního poplatku,

- stanoví, že žadatel má pro platbu správních poplatků na úseku zbraní a střeliva použít společný specifický symbol „119“,

- stanoví žadateli, jaký má použít variabilní symbol (standardně lze doporučit zejména používat číslicový údaj z čísla jednacího spisu anebo rodné číslo žadatele),

- doporučí, aby do zprávy pro příjemce platby žadatel uvedl předmět své žádosti (např. žádost o povolení – samonabíjecí pistole),

- doporučí, aby žadatel o provedení úhrady příslušný útvar policie bezodkladně informoval.

 

 

Postup po ukončení nouzového stavu

Není-li výše výslovně uvedeno, že daný postup je možný pouze v době nouzového stavu (např. závěry ohledně běhu lhůt a dob platnosti či přípustnost absence uznávaného elektronického podpisu u podání, která jsou činěna toliko e-mailem), lze považovat za velmi vhodné, pokračovat v tomto přístupu i po ukončení nouzového stavu. Zásadním důvodem je, že ačkoli nouzový stav bude ukončen, resp. Nařízená mimořádná opatření budou rovněž ukončena nebo alespoň postupně zmírňována, lze i tak nadále předpokládat zvýšené epidemiologické riziko.

Závěrem lze doplnit, že s ohledem na vládou dne 14. dubna 2020 uveřejněný harmonogram uvolňování restriktivních opatření5 lze zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu (stejně tak ale i žadatelů o jmenování zkušebním komisařem či žadatelů o vydání muničního průkazu) organizovat nejdříve počínaje dnem 8. června 2020.

 

 

Závěr

Tímto stanoviskem se ode dne 20. dubna 2020 nahrazuje stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 16. března 2020 k zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu (č. j. MV- 49249-2/OBP-20206).

 

Mgr. Radek Šubrt

Ředitel

 

 

 

1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN; dostupné zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-spravnim-uradum-i/

 

2) V současnosti zejména vládní program Digitální Česko; viz https://www.digitalnicesko.cz/koncepcnimaterialy/

 

3) Zejm. stanovisko ze dne 24. března 2020 k posuzování platnosti některých dalších rozhodnutí, která byla vydána podle zákona o zbraních, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu (č. j. MV- 53011-2/OBP-2020), dostupně na: https://www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-k-posuzovani-platnosti-nekterych-dalsich-rozhodnutiktera-byla-vydana-podle-zakona-o-zbranich-v-navaznosti-na-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.aspx

 

4) § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

 

5) Dostupný zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-volnovaniopatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich--podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/

 

6) Dostupné na: https://www.mvcr.cz/soubor/zajistovani-spravnich-cinnosti-v-oblasti-zbrani-v-dobe-ouzovehostavu.aspx

 

 

Elektronický podpis - 17.4.2020

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Radek Šubrt

Vydal : PostSignum Qualified C...

Platnost do : 25.5.2020 08:55:27-000 +02:00


Vydáno: 17.4.2020 20:28 | 
Přečteno: 662x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.