< návrat zpět

Dovolené výrobní provedení

VYHLÁŠKA
č. 370/2002 Sb.

Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 26. července 2002
o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):
§ 1
Dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně
(1) Hlavní části plynových zbraní a expanzních zbraní musí být vyrobeny tak, aby byla znemožněna jejich úprava na zbraň, do které by bylo možné nabít a ve které by bylo možné odpálit kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.
(2) U expanzní zbraně musí být v hlavni vestavěny zábrany, při jejichž odstranění musí dojít ke zničení hlavně.
(3) U plynových a expanzních zbraní musí být rozměry nábojové komory takové, aby byly pouze pro střelivo, na něž je zbraň konstruovaná.
(4) U expanzní zbraně osa vodící části vývrtu hlavně a osa nábojové komory musí mezi sebou svírat úhel nejméně 30 ° nebo musí být od sebe přesazeny tak, aby úderník nemohl odpálit střelivo vložené do vodící části vývrtu hlavně.
(5) U expanzních zbraní s přesazenými nábojovými komorami musí při odstraňování hlavně dojít k poškození v místě upevnění hlavně.
(6) Ústí nábojových komor revolverového válce expanzní zbraně musí být oproti nábojové komoře zúženo a přesazeno.
(7) U plynových a expanzních zbraní, jejichž konstrukce je řešena tak, že umožňuje při běžné manipulaci a čištění zbraně rozebrání hlavních částí, musí být tyto části konstruovány tak, aby z nich nebylo možno střílet kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.
§ 2
Dovolené výrobní provedení střeliva
(1) Za dovolené výrobní provedení střeliva se považuje
a) střelivo se střelou celoplášťovou, poloplášťovou, olověnou, plastovou, pryžovou nebo značkovací. Jádro střely smí být pouze z měkkého materiálu, přičemž plášť střely smí být ocelový, tombakový, plastový, teflonový nebo měkkým kovem pokovený,
b) signální a pyrotechnické prostředky s akustickým, světelnými nebo dýmovým efektem určené pro střelbu ze zbraní a
c) střelivo se středovým nebo okrajovým zápalem s hromadnou střelou.
(2) Plynové nábojky musí být provedeny tak, aby při výstřelu nedošlo k vržení zlomku nebo části nábojky nebo střeliviny, které by při zkušebním výstřelu na vzdálenost 1,5 m od ústí zbraně prorazily list papíru o hmotnosti 100 - 115 g/m2) a tloušťce 0,12 ± 0,02 mm. Náplň plynové nábojky musí být při opuštění hlavně v plynném nebo kapalném stavu nebo ve formě aerosolu.
(3) ICt50 dráždivé látky nesmí být vyšší než 100 mg.min.m-3) a vyšší než jedna setina hodnoty LCt50. ICt50 je koncentrace dráždivé látky, která způsobí, že 50 % zasažených nechráněných osob po jedné minutě působení dráždivé látky není schopno pokračovat v útoku. LCt50 je koncentrace dráždivé látky, která po jedné minutě působení má za následek uhynutí 50 % pokusných zvířat.
(4) Doba vyprázdnění jedné plynové nábojky při odpálení nesmí být delší než jedna sekunda a při tom nesmí být uvolněno více dráždivé látky v miligramech, než odpovídá čtyřnásobku hodnoty ICt50.
(5) Náplně plynových nábojek mohou obsahovat jako dráždivou látku chlor-acetofenon v množ- ství maximálně 300 mg, o-chlorbenzylidenmalononitril v množství maximálně 80 mg a nonivamidu v množství maximálně 50 mg v jedné plynové nábojce.
(6) Plynová nábojka musí být na dně nábojnice opatřena značkou druhu dráždivé látky, a to pro chlor-acetofenon značkou CN, pro o-chlorbenzylidenma- lononitril značkou CS a pro nonivamid značkou PV (technický pepř), a pokud to průměr dna nábojnice neumožňuje, barevným označením (pro chloracetofenon barva modrá, pro o-chlorbenzylidenmalononitril barva žlutá a pro nonivamid barva hnědá).
(7) Na spotřebitelském obalu plynových nábojek musí být uvedeno v českém jazyce:
a) značky dráždivých látek obsažených v plynové nábojce podle odstavce 6 a jejich chemické názvy,
b) hmotnost jednotlivých dráždivých látek obsažených v plynové nábojce,
c) plynové nábojky s nonivamidem používat pouze proti zvířatům,
d) datum, do kterého jsou plynové nábojky použitelné (měsíc a rok),
e) typy zbraní, ve kterých lze plynové nábojky používat,
f) výstražné upozornění: "Pozor! Obsahuje dráždivé látky. Chraňte před dětmi. Při střelbě na vzdálenost do 1 m a při použití v uzavřených prostorách hrozí vážné poškození zdraví." a
g) pokyny pro bezpečné používání a pokyny pro první pomoc.
§ 3
Zrušuje se vyhláška č. 215/1996 Sb., o dovoleném výrobním provedení akustických zbraní a plynovek, plynových nábojek a střeliva.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.