Stanovy

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva,z.s.

 

I.
Úvodní ustanovení, název a sídlo spolku

 

 1. Název spolku je: Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva,z.s.
 2. Sídlo spolku je na adrese:  Střednice 4, 277 24  Vysoká
 3. Spolek je založen ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Spolek výrobců a prodejců zbraní a střeliva (dále také jako „spolek“) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je výroba a prodej zbraní a střeliva.

 

 

II.
Činnost spolku

 

 1. Činnost spolku směřuje k ochraně profesních, hospodářských a právních zájmů členů, což je zejména prováděno prostřednictvím:
  a)koordinace činnosti členů v oblasti vývoje, výzkumu, výroby, přepravy, úschovy, prodeje, oprav a servisu zbraní, střeliva, výbušnin, provozování střelnic a soudně znaleckou činností,poskytování informací o technickém rozvoji za účelem koordinace vývoje nových výrobků v těch případech, kdy je to členům vzájemně prospěšné,
  b)poskytování informací o právních předpisech, odborné literatuře a zpracovávání dalších informačních zdrojů,
  c)spolupráce při tvorbě právních předpisů v oblasti činnosti členů,
  d)spolupráce při vytváření podmínek pro výuku a výchovu učňů a studentů v oborech činnosti členů,
  e)spolupráce se živnostenskými úřady, zejména při rozhodování o udělování licencí,
  f)spolupráce se státními a místními orgány v oblastech týkajících se činnosti členů,
  g)prosazování oprávněných zájmů a potřeb členů v Hospodářské komoře  ČR,
  h)spolupráce s českými a zahraničními organizacemi stejného zaměření,
  i)připojování se k případným žalobám svých členů,
  j)zastupování člena v případě, že o to člen požádá a je to v souladu s právním řádem ČR,
  k)vzdělávání a organizačního poradenství,
  l)součinnosti při pořádání kontrakčních a prodejních výstav,
  m)pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí,zpracování a připomínkování návrhů technických a právních norem v oboru činnosti.
   
 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro činnost a správu spolku.

 

III.
Členství ve spolku

 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenské koncese, nebo jí odpovídajícího oprávnění k činnosti v oblasti výroby, oprav, servisu nebo prodeje zbraní a výroby nebo prodeje střeliva. Dále držitel koncesované živnosti v oboru výbušnin, doplňků v oboru, k provozování střelnice, nebo provozuje-li soudně znaleckou činnost ve výše uvedených oborech, která chce využívat výsledků činnosti spolku nebo se aktivně podílet na jeho činnosti. Členství ve spolku se váže na konkrétní fyzickou osobu. U právnických osob nepřechází členství na právního nástupce.
 1. Vznik členství:
  a)Žadatel o členství předloží přihlášku spolu se souhlasem s těmito stanovami, čímž projevuje vůli stát se členem spolku a řídit se stanovami spolku. O přijetí člena rozhoduje Rada spolku nadpoloviční většinou všech jejích členů.
  b)Čestné členství ve spolku uděluje Valná hromada na návrh Rady spolku. Čestný člen má práva člena spolku.
  c)Členství ve spolku vzniká zaplacením prvého členského příspěvku.
   
 2. Zánik členství:
 1. Členství zaniká dobrovolným vystoupením, úmrtím člena, nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené době, zánikem právnické osoby, ztrátou živnostenské koncese nebo odpovídajícího oprávnění či zánikem spolku nebo rozhodnutím Valné hromady o jeho přeměně na jinou právní formu.
 2. Člen může být vyloučen z důvodu vážného porušení stanov spolku a dále pokud je chování člena v rozporu se zájmy spolku. Návrh na vyloučení podává Rada nebo jakýkoliv člen a rozhoduje o něm Valná hromada. Rada může pozastavit výkon členských práv z výše uvedených důvodu a to až do rozhodnutí Valné hromady.
 1. Výše členského příspěvku se stanoví příspěvkovým řádem, který schvaluje Rada spolku. Členský příspěvek za rok, v němž vzniklo členství, se platí v plné výši. Zaplacený členský příspěvek se při zániku členství nevrací.
 1. Člen má zejména tato práva:
 1. podílet se na činnosti a řízení spolku aktivní účastí na jeho akcích, působením v jeho orgánech apod.,
 2. na aktivní ochranu svých profesních zájmů, pokud jsou v souladu se zájmy spolku a neodporují platným právním předpisům,
 3. na pomoc při řešení konkrétních profesních problémů a na veškeré informace vyplývající a získané při činnosti spolku,
 4. užívat veškerých zvýhodnění vyplývajících z členství ve spolku,
 5. zvyšovat si kvalifikaci, případně kvalifikaci svých pracovníků prostřednictvím odborných kurzů, školení a veškerých akcí pořádaných spolkem,
 6. účastnit se jednání se státní správou,
 7. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.
 1. Člen je povinen:
 1. zaplatit členský příspěvek do 15 dnů ode dne obdržení potvrzené kopie přihlášky (viz. odst. 2 písm. a. tohoto článku III. Stanov)
 2. platit každoročně členský příspěvek vždy do 31. 5. každého kalendářního roku,
 3. chránit a zachovávat dobré jméno a zájmy spolku profesní odborností, svým vystupováním a jednáním,
 4. aktivně spolupracovat při výkonu činnosti v pracovních orgánech spolku,
 5. dodržovat stanovy a přijatá usnesení spolku.
 1. Statutární orgán zastupuje při výkonu práv a povinností právnickou osobu, která je členem spolku, pokud si sama neurčí jiného zástupce.                                                                         
 1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 1. Rada spolku je povinna vést seznam členů. Rada spolku provádí zápisy a výmazy členů vždy ke dni, kdy dojde k zahájení  nebo ukončení členství. Po předchozí písemné žádosti člena je možné do seznamu členů nahlédnout v sídle spolku.

 

IV.
Orgány spolku

 

       1.Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující kolektivní orgány:

       a)Valná hromada
       b)Rada spolku (dále také jako „Rada“)
       c)Revizní komise (revizor)

 1. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich  jednání je upraven dále ve stanovách.
   
 2. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
   
 3. Funkční období volených orgánů spolku trvá do zvolení nových orgánů Valnou hromadou. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.

 

V.
Valná hromada

1.Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.

a)Valnou hromadu svolává Rada spolku nejméně jedenkrát za rok.

b)Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.
c)Do působnosti valné hromady zejména náleží:

 1. určit hlavní zaměření činnosti spolku,
 2. schvalování stanov a rozhodování o jejich změně,
 3. určení pravidel hospodaření a schvalování výsledku hospodaření spolku,
 4. volba a odvolání členů Rady spolku a Revizní komise,
 5. hodnotit činnost dalších orgánů spolku,
 6. rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku,
 7. rozhodování o přeměně na spolku jinou právní formu
 8. další otázky, které si vyhradí k rozhodování.
   
 9. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů spolku.
 10. Pokud Valná hromada není usnášeníschopná, koná se 30 min po ohlášeném začátku valné hromady Náhradní valná hromada. Tato Valná hromada je vždy usnášeníschopná bez nutnosti přítomnosti poloviny členů spolku.
 11. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují- li stanovy vyšší počet hlasů.
 12. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů nebo Revizní komise musí být Valná hromada svolána do 30 dnů ode dne doručení žádosti Radě spolku.
 13. Právo zúčastnit se Valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje- li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Valné hromady. Požaduje- li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 14. Pozvánka na Valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dni před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Valné hromady lze odvolat nebo odložit.
 15. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
 16. Rada spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není- li to možné, vyhotoví zápis ten, koho tím pověřila Valná hromada. Ze zápisu musím být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání Valné hromady stejným způsobem jako do seznamu členů spolku.

 

 

VI.

Rada spolku

 

 1. Rada spolku je řídícím, koordinačním a kontrolním orgánem. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Počet členů Rady spolku je přímo úměrný členské základně a činí nejméně pět členů. Rada musí mít lichý počet členů. Klesne-li počet členů pod 10, může být Rada tříčlenná.
 2. Členem Rady může být fyzická osoba nebo jednatel či zástupce právnické osoby vybavený potřebnou plnou mocí. Musí se však jednat o člena spolku.
 3. Rada spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně tří jejích členů. Rada spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady. Hlasy všech členů Rady mají stejnou váhu. Na schůzi Rady spolku mohou být podle potřeby zváni hosté.
 4. Rada spolku je oprávněna v případě uprázdnění míst členů Rady mezi konáním Valných hromad kooptovat nové členy.
 5. Členové Rady volí ze svého středu a odvolávají předsedu a místopředsedy Rady spolku.
 6. Individuálním statutárním představitelem spolku je předseda Rady spolku. Za svou činnost odpovídá Radě a Valné hromadě. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Rady, případně na další členy či zaměstnance spolku. K jednání jménem spolku musí být v takovém případě udělena plná moc v písemné formě s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 7. Rada volí ze svého středu pokladníka. Pokladník odpovídá za vedení všech ekonomických záležitostí spolku.
 8. Rada je oprávněna v případě, že je to účelné, ustavit oblastní orgány a ustavit orgány spolupracující s orgány státní správy, zejména s živnostenskými úřady.
 9.  Rada může zřídit k plnění administrativních úkolů sekretariát.

 

 

VII.

Předseda Rady spolku

 

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 2. Předseda se řídí příslušnými zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími Rady a Valné hromady.

 

VIII.

Revizní komise, revizor

 

 1. Revizní komise je kolektivní orgán.
 2. Revizní komise je tříčlenná. Je oprávněna v případě uprázdnění místa člena komise mezi konáním Valných hromad kooptovat jednoho nového člena.
 3. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců.
 4. Revizní komise volí ze svých členů předsedu Revizní komise.
 5. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost spolku a projednávat stížnosti členů. Dále se Revizní komise vyjadřuje k roční účetní uzávěrce. Na zjištěné nedostatky upozorňuje Revizní komise Radu spolku.
 1. Revizní komise odpovídá za svou činnost Valné hromadě, kterou také informuje o výsledku své činnosti. 
 2. Pokud se, vzhledem k počtu členů bude revizní komise jevit jako neúčelná, může valná hromada zvolit pouze revizora.
 3. Revizor je oprávněn kontrolovat veškerou činnost spolku a projednávat stížnosti členů. Dále se Revizor vyjadřuje k roční účetní uzávěrce. Na zjištěné nedostatky upozorňuje Revizor Radu spolku.
 4. Revizor odpovídá za svou činnost Valné hromadě, kterou také informuje o výsledku své činnosti. 

 

IX.
Výkonné útvary

 

 1. K zajištění své činnosti a k plnění jednotlivých úkolů může spolek vytvořit odborné a výkonné orgány. Jejich organizační strukturu, náplň činnosti a další podmínky fungování orgánů schvaluje Rada.

 

X.

Hospodaření spolku

 

 1. Spolek hospodaří samostatně se svými prostředky, které na svou činnost získává zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, z příjmů z hospodářské činnosti a vlastní odborné činnosti.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu, který předkládá Rada ke schválení Valné hromadě.
 5. Spolek prostřednictvím Rady, případně dalších pověřených osob či orgánů, jedná vždy tak, aby jeho hospodaření bylo vyrovnané a nevznikaly v důsledku jeho činnosti žádné závazky, které by dříve nebyly schváleny Valnou hromadou.
 6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech spolku.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady, která v tomto případě rozhoduje nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
 2. Dojde- li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na jednotlivé členy rovným dílem.
 3. K řešení sporů vyplývajících z členského poměru ke spolku a k podávání stanovisek ke stanovám je oprávněna Rada spolku.
 4. Každý člen Spolku je oprávněn používat v běžném obchodním styku označení ,, Člen Spolku výrobců a prodejců zbraní a střeliva“.
 5. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou spolku dne 3. června 2016.