< návrat zpět

Prováděcí vyhláška zákona o zbraních

VYHLÁŠKA


č. 384/2002 Sb. -zrušena- nově vyhl.115/2014
Ministerstva vnitra
ze dne 6. srpna 2002
o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 431/2003 Sb. (k 1.1.2004) mění § 1, nadpis Dílu 1, vkládá Díl 3, mění nadpis části čtvrté, vkládá § 14a, mění § 15, § 16, přílohy č. 3, č. 10, č. 11, č. 21, č. 23 až 25 431/2003 Sb. (dnem vstupu ČR do EU) doplňuje přílohy č. 26 a 27
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), (dále jen „zákon“) k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 11, § 39 odst. 5 zákona a podle § 79 odst. 3 zákona:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví
a) požadavky technického provedení fotografie,
b) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“) a celkové vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu a výše odměny zkušebního komisaře,
c) obsahová náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře, d) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F,
e) způsob vedení evidencí o zbraních a střelivu při podnikání v oblasti zbraní a střeliva a o provedení cvičných střeleb, f) způsob vedení dokumentace o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin a
g) vzory průkazů, žádostí, přihlášek, osvědčení a oznámení.
ČÁST DRUHÁ
FOTOGRAFIE ŢADATELE
[K § 17 odst. 2 písm. c) zákona]
§ 2
(1) Fotografie má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s rádiem R = 3 mm +/- 0,5 mm o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
(2) Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby. Osoba je zobrazena v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
(3) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
(4) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše a jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie.
ČÁST TŘETÍ
ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Díl 1 Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
(K § 21 odst. 9 zákona)
§ 3
Obsahová náplň teoretické části zkoušky
Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 30 otázek, z nichž je 22 otázek ze znalosti právních předpisů hodnocených 3 body, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima hodnocených 1 bodem.
§ 4
Obsahová náplň praktické části zkoušky
(1) V praktické části zkoušky žadatel postupně předvede
a) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
b) částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
c) postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby.
(2) Žadatel provede po předvedení činností uvedených v odstavci 1 střelbu na pevný cíl.
(3) K předvedení činností uvedených v odstavci 1 a ke střelbě na pevný cíl se použije druh zbraně odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce. Ke střelbě se místo loveckých kulových a loveckých kombinovaných zbraní použije dlouhá zbraň ráže 22 LR (5,6 mm) - malorážka. V případech, kdy žadatel je vlastníkem zbraně, kterou drží na povolení k držení zbraně, může být při praktické části zkoušky přednostně použita tato zbraň. Při předvádění činností uvedených v odstavci 1 se použijí jako střelivo náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.
(4) Střelba se provádí na střelnici (§ 52 zákona) v poloze vstoje. Oporu zbraně při střelbě může použít pouze žadatel o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B, jde-li o střelbu z dlouhé zbraně, nebo zbrojního průkazu skupiny C. Při střelbě z kulové zbraně se použije kulový náboj s jednou střelou a z brokové zbraně brokový náboj s hromadnou střelou.
(5) Při střelbě z krátké kulové zbraně se jako cíl použije pistolový mezinárodní terč 50/20 nebo bílý terč o rozměru 550 x 550 mm s černým kruhovým středem o průměru 200 mm a při střelbě z dlouhé kulové a brokové zbraně malorážkový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 250 x 250 mm s černým kruhovým středem o průměru 112 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice.
(6) Před zahájením hodnocené střelby si žadatel ověří třemi výstřely správnost nastřelení zbraně.
§ 5
Celkové vyhodnocení zkoušky
(1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komisař1) stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky, jehož vzor je uveden v příloze č. 1.
(2) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže bez pomůcek ve lhůtě 40 minut získá nejméně
a) 67 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,
b) 71 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin B a C, nebo
c) 74 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin D a E.
(3) Jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu s více skupinami, je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže dosáhne nejméně tolik bodů, kolik jich je třeba získat v případě skupiny, u které je požadováno dosažení nejvíce bodů.
(4) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm „neprospěl“, praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm „neprospěl“.
(5) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže vedle zvládnutí činností uvedených v § 4 odst. 1 při střelbě na pevný cíl dosáhne
a) nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně dva zásahy terče z brokové zbraně na
vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,
b) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B,
c) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny C,
d) nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle dvou minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D, nebo
e) nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tří minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny E.
(6) Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů.
(7) Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob, zkušební komisař zkoušku okamžitě ukončí a ohodnotí žadatele stupněm „neprospěl“.
(8) Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“ a v praktické části zkoušky stupněm „neprospěl“, může praktickou část zkoušky jednou opakovat do dvou měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm „neprospěl“.
§ 6
Odměna zkušebního komisaře
Zkušebnímu komisaři za účast u zkoušky žadatele o zbrojní průkaz náleží odměna. Odměna zkušebního komisaře za účast u zkoušky jednoho žadatele o vydání zbrojního průkazu činí 300 Kč.
Díl 2
Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře
(K § 30 odst. 11 zákona)
§ 7
Obsahová náplň teoretické části zkoušky
Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 20 minut, kterým žadatel osvědčuje znalosti podle ustanovení § 30 odst. 7 zákona.
§ 8
Obsahová náplň praktické části zkoušky
(1) V praktické části zkoušky žadatel postupně
a) předvede prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda zbraň není v nabitém stavu,
b) předvede částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
c) předvede postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby a
d) prokáže znalosti z postupu řídícího střelby.
(2) Žadatel provede po předvedení činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) a prokázání znalostí uvedených v odstavci 1 písm. d) střelbu na pevný cíl.
(3) K předvádění činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) se použije druh zbraně odpovídající všem skupinám zbrojního průkazu a jako střelivo se použijí náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí. Ke střelbě na pevný cíl se použije palná zbraň určená pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J. Střelba se provádí v poloze vstoje bez opory zbraně.
(4) Při střelbě se jako cíl použije bílý terč o průměru soustředných kruhů 120 mm s černým kruhovým středem o průměru 45 mm.
(5) Před zahájením hodnocené střelby si žadatel ověří třemi výstřely správnost nastřelení zbraně.
§ 9
Celkové vyhodnocení zkoušky
(1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky žadatele, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.
(2) Teoretická část zkoušky je hodnocena stupněm „prospěl“ v případě, že žadatel odpoví správně bez nápovědy a pomůcek ve lhůtě 80 minut nejméně 57 otázek z testu a následně potvrdí znalosti podle ustanovení § 30 odst. 7 zákona při ústním pohovoru.
(3) Praktická část zkoušky je hodnocena stupněm „prospěl“, jestliže žadatel po zvládnutí činností uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 při střelbě na pevný cíl prokáže znalost bezpečného chování na střelnici a na vzdálenost 5 m a v čase nejdéle pěti minut zasáhne nejméně třikrát z pěti výstřelů terč do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů.
(4) Zkoušku hodnotí zkušební komise stupněm „prospěl“ v případě, dosáhne-li žadatel z obou částí zkoušky hodnocení stupněm „prospěl“.
(5) Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku okamžitě ukončí a ohodnotí zkoušku stupněm „neprospěl“.
§ 10
Vydání průkazu zkušebního komisaře
Ministerstvo vnitra vystaví zkušebnímu komisaři po jeho jmenování průkaz zkušebního komisaře a zašle jej příslušnému útvaru policie k předání. Ministerstvo vnitra zkušebního komisaře informuje o vystavení průkazu a vyzve jej k jeho převzetí u příslušného útvaru policie. Díl 3 Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (K § 21a odst. 8 zákona) § 10a Obsahová náplň teoretické části zkoušky Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 50 otázek, z nichž 12 otázek je ze znalosti právních předpisů, 10 otázek je ze znalosti předpisů upravujících nakládání s municí a výbušninami, 25 otázek je ze znalosti nauky o munici, výbušninách a detekční technice a 3 otázky jsou ze znalosti zdravotního minima. Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 3 body s výjimkou správných odpovědí na otázky ze znalosti zdravotního minima, jež jsou hodnoceny 1 bodem. Součástí teoretické zkoušky je i ústní pohovor trvající nejdéle 45 minut, jímž žadatel osvědčuje znalosti podle § 21a odst. 3 zákona. § 10b Obsahová náplň praktické části zkoušky V praktické části zkoušky žadatel postupně předvede všechny úkony obsažené v § 21a odst. 4 zákona. § 10c Celkové vyhodnocení zkoušky (1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise1a) stupněm hodnocení „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti, jehož vzor je uveden v příloze č. 24. (2) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže bez pomůcek ve lhůtě 60 minut získá nejméně 135 bodů z testu a následně osvědčí znalosti podle ustanovení § 21a odst. 3 zákona. (3) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm „neprospěl“, praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm „neprospěl“. (4) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže zvládne činnosti uvedené v § 10b. (5) Pokud žadatel při praktické části zkoušky poruší zásady pro bezpečné zacházení s municí a výbušninami, čímž by v praxi ohrozil bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku ukončí a ohodnotí stupněm „neprospěl“.
(6) Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“ a v praktické části stupněm „neprospěl“, může praktickou část zkoušky jednou opakovat na základě písemné žádosti podané u Ministerstva vnitra do dvou měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky neuspěl.
ČÁST ČTVRTÁ ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE (K § 39 odst. 5 a 8 zákona)
§ 11
Záznamní kniha zbraní a střeliva
(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci zbraní a střeliva, které vlastní a nejsou určeny k činnostem uvedeným v § 2 odst. 2 písm. d) zákona, v záznamní knize zbraní a střeliva (dále jen „záznamní kniha“).
(2) V záznamní knize se uvádí
a) pořadové číslo zápisu,
b) datum nabytí nebo převedení zbraně nebo střeliva,
c) údaje o zbrani nebo střelivu,3)
d) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) od které držitel zbrojní licence zbraň nebo střelivo nabyl,
e) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) na kterou bylo vlastnictví ke zbrani nebo střelivu převedeno,
f) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.
§ 12
Evidenční kniha zbraní a střeliva
(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci zbraní a střeliva, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona, v evidenční knize zbraní a střeliva (dále jen „evidenční kniha“).
(2) V evidenční knize se uvádí
a) pořadové číslo zápisu,
b) datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,
c) důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,
d) údaje o zbrani,3) střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu nebo zápalkách,
e) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) od které byla zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky nabyty,
f) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) na kterou bylo vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu nebo zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky přenechány, včetně oprávnění,
g) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.
§ 13
Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva
(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci obsahující přehled o vydaných a přijatých zbraních a střelivu. Evidenci vede v knize výdeje a příjmu zbraní a střeliva (dále jen „kniha výdeje a příjmu“).
(2) Kniha výdeje a příjmu je rozdělena na oddíly „Vydáno“ a „Vráceno“. V knize výdeje a příjmu se při výdeji a příjmu zbraní a střeliva uvádí
a) pořadové číslo zápisu,
b) do oddílu „Vydáno“
1. datum vydání zbraně a střeliva,
2. údaje o zbrani,3)
3. druh a počet vydaného střeliva,
4. jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu a podpis osoby, která přijala zbraň nebo střelivo,
c) do oddílu „Vráceno“
1. datum vrácení zbraně nebo střeliva,
2. počet vrácených zbraní nebo střeliva,
3. podpis osoby, která převzala vrácenou zbraň nebo střelivo.
§ 14
Kniha o provedených cvičných střelbách
(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci obsahující přehled o provedených cvičných střelbách v knize o provedených cvičných střelbách (dále jen „kniha střeleb“).
(2) V knize střeleb se uvádí
a) pořadové číslo zápisu,
b) datum provedení střelby,
c) jméno, příjmení a datum narození osoby provádějící střelbu.
(3) Kontrolu údajů v knize potvrdí svým podpisem zbrojíř. § 14a Záznamní kniha o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin (1) Držitel zbrojní licence2) vede o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin dokumentaci v záznamní knize o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin (dále jen „kniha nálezů“). (2) V knize nálezů se uvádí a) pořadové číslo zápisu, b) místo, datum a čas nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny, c) údaje identifikující nevybuchlou munici nebo výbušninu, d) množství nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny, e) datum a čas deaktivace, f) datum a čas převzetí nevybuchlé munice nebo výbušniny příslušníkem Policie České republiky, jeho identifikační číslo a podpis, a g jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.
§ 15
Společné ustanovení
(1) Zápisy do záznamní knihy, evidenční knihy, knihy výdeje a příjmu a knihy střeleb provádí pouze osoby uvedené v § 32 odst. 1 písm. d) a e) nebo § 40 zákona. K zapisování všech údajů se používají psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam. V případě opravy zápisu se tento škrtne tak, aby zápis zůstal čitelný. (2) Knihy uvedené v § 11 až 14 se vedou pro každou kategorii zbraní zvlášť.
(3) Knihy uvedené v odstavci 1 se upraví tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, ztrátě nebo výměně jednotlivých listů. Na přední straně titulní desky knihy se uvede její název a pro jakou kategorii zbraní je vedena. Jednotlivé listy knihy se označí pořadovými čísly listů.
(4) Na vnitřní straně titulní desky knihy se uvádí
a) pořadové číslo,
b) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) která vede evidenci,
c) počet listů knihy,
d) datum vzetí knihy do používání a datum jejího uzavření,
e) podpis zástupce fyzické nebo právnické osoby.
(5) Knihy uvedené v odstavci 1 je možno vést v podobě záznamu na nosiči dat opatřeného elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu,5) přičemž evidenční údaje zaznamenané na nosiči dat se zaznamenávají též graficky v tištěné podobě. Náležitosti knih zůstávají nedotčeny.
ČÁST PÁTÁ
(K § 79 odst. 3 zákona)
§ 16
Vzory tiskopisů
V přílohách se stanoví vzor vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (č. 1), vyhodnocení zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem (č. 2), zbrojního průkazu (č. 3), zbrojní licence (č. 4), zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva (č. 5), průkazu zbraně (č. 6), průkazu zkušebního komisaře (č. 7), žádostí o udělení výjimky (č. 8), o povolení (č. 9), o vydání zbrojního průkazu (č. 10), o rozšíření skupin zbrojního průkazu (č. 11), o vydání zbrojní licence (č. 12), o rozšíření skupin zbrojní licence (č. 13), o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva (č. 14), o povolení přepravy (č. 15), o jmenování zkušebním komisařem (č. 16), o povolení k provozování střelnice (č. 17) a o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně (č. 18), přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti (č. 19), dokladu o osvědčení odborné
způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (č. 20), oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně (č. 21), oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně (č. 22), přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 23), vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 24), dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 25), žádosti o vydání evropského zbrojního pasu (č. 26) a vzor evropského zbrojního pasu (č. 27).
ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 17
Zrušuje se vyhláška č. 50/1996 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních.
§ 18
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7774.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Vyhodnocení zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7775 a 7776. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Vzor zbrojního průkazu viz Sbírka zákonů 2003, částka 141, str. 7196.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor zbrojní licence viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7778.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz, trvalý vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7779 a 7780.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor průkazu zbraně viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7781.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor průkazu zkušebního komisaře viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7782.
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o udělení výjimky“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7783 a 7784.
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o povolení“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7785 a 7786. Příloha č. 10 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Vzor tiskopisu „Žádost o vydání zbrojního průkazu“ viz Sbírka zákonů 2003, částka 141, str. 7197 a 7198. Příloha č. 11 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu“ viz Sbírka zákonů 2003, částka 141, str. 7199.
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o vydání zbrojní licence“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7790 a 7791.
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7792 a 7793.
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz, trvalý vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7794 a 7795.
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o povolení přepravy“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7796 a 7797.
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o jmenování zkušebním komisařem“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7798.
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o povolení k provozování střelnice“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7799 a 7800.
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o povolení znehodnocení – zničení – výroby řezu zbraně – zakázaného doplňku zbraně“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7801 a 7802.
Příloha č. 19 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7803.
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7804. Příloha č. 21 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Vzor tiskopisu „Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně“ viz Sbírka zákonů 2003, částka 141, str. 7200.
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně“ viz Sbírka zákonů 2002, částka 136, str. 7807. Příloha č. 23 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Vzor tiskopisu „Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F“ viz Sbírka zákonů 2003, částka 141, str. 7202. Příloha č. 24 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Vzor tiskopisu „Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F“ viz Sbírka zákonů 2003, částka 141, str. 7203 a 7204. Příloha č. 25 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Vzor tiskopisu „Doklad o osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F – k provádění pyrotechnického průzkumu“ viz Sbírka zákonů 2003, částka 141, str. 7205. Příloha č. 26 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Vzor tiskopisu „Žádost o vydání evropského zbrojního pasu“ viz Sbírka zákonů 2003, částka 141, str. 7206. Příloha č. 27 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Vzor evropského zbrojního pasu viz Sbírka zákonů 2003, částka 141, str. 7207.
Poznámky pod čarou
1) § 21 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních). 1a) § 21a odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb.
2) § 31 zákona č. 119/2002 Sb.
3) § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 119/2002 Sb.
4) § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.
5) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb.