< návrat zpět

Slovenský zákon-zbraně a střelivo

190/2003 Z.z.

ZÁKON

z 23. apríla 2003
o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena:757/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2005
Zmena:132/2005 Z. z. s účinnosťou od 14.apríla 2005
Zmena:529/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena:342/2007 Z. z. s účinnosťou od 21.decembra 2007
Zmena:330/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:445/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona

(1) Tento zákon ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní (ďalej len "zbraň") a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji ozbrojených síl Slovenskej republiky, 1) ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov iných štátov počas ich pobytu na území Slovenskej republiky alebo počas ich preletu nad územím Slovenskej republiky, 2)
b) zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené na výskumno-vývojové účely držané subjektmi uvedenými v písmene a), Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
c) zbrane a strelivo využívané pri overovaní zbraní a streliva autorizovanou osobou, 3)
d) zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov alebo obcí, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, 4)
e) zbrane a strelivo, ktoré sú zbierkovými predmetmi5) múzea alebo galérie zriadených alebo založených orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou,
f) zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc subjektmi uvedenými v písmenách a) až c) len pre ich potrebu.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) zbraňou zariadenie, v ktorom sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie; zbraňou sú aj jej hlavné časti, a to hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, valec revolvera, mechanizmus záveru,
b) strelivom súhrnné označenie nábojov, nábojok a striel do zbraní,
c) druhom zbrane

1. palná zbraň - zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri chemickej reakcii,
2. plynová zbraň - zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení stlačeného vzduchu alebo iného plynu,
3. mechanická zbraň - zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie nahromadenej mechanickým pôsobením,
4. expanzná zbraň - palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojok s granulami,
5. guľová zbraň - druh palnej zbrane s hlavňou (hlavňami) na streľbu guľovými nábojmi alebo guľovými strelami, prípadne špeciálnymi nábojmi alebo strelami do guľovej zbrane,
6. broková zbraň - druh palnej zbrane s hlavňou (hlavňami) na streľbu brokovými nábojmi (s hromadnou alebo jednotnou strelou), prípadne špeciálnymi nábojmi do brokovej zbrane,
7. kombinovaná zbraň - viachlavňová palná dlhá zbraň na poľovné účely s brokovou hlavňou a guľovou hlavňou (hlavňami),
8. krátka zbraň - strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná jednou rukou,
9. dlhá zbraň - strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne presahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka presahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná obidvomi rukami,
10. samočinná zbraň - palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia umožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,
11. samonabíjacia zbraň - palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia neumožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,
12. opakovacia zbraň - jednohlavňová palná zbraň so zásobovacím zariadením (zásobník, nábojová schránka), v ktorej sa vsunutie náboja do nábojovej komory, vytiahnutie a vyhodenie nábojnice a napnutie bicieho mechanizmu vykonáva ručným ovládaním záveru, alebo palná zbraň s viacerými nábojovými komorami, napríklad usporiadanými v otočnom valci (revolver),
13. jednovýstrelová zbraň - jednohlavňová alebo viachlavňová palná zbraň bez zásobovacieho zariadenia; mechanizmus zbrane sa obsluhuje ručne a pred každým výstrelom je potrebné do zbrane vložiť náboj (náboje),
14. historická zbraň - palná zbraň určená len na čierny prach, vybavená pre každú hlaveň alebo nábojovú komoru perkusným zámkom a komínkom na perkusnú zápalku alebo starším systémom zapaľovania alebo ručná palná zbraň skonštruovaná na použitie jednotného náboja, vyrobená alebo jej model vyvinutý najneskôr do 31. decembra 1890,
15. vojenská zbraň - palná zbraň, ktorá je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu, 6) s výnimkou zbraní označených civilnou overovacou značkou,
16. znehodnotená zbraň - zbraň, ktorá bola znehodnotená postupom podľa tohto zákona,

d) druhom streliva

1. prebíjané strelivo - laborované strelivo pre vlastnú potrebu na športové alebo poľovné účely za použitia príslušnej technológie, pri ktorom sa používajú nové alebo už použité komponenty,
2. skúšobné strelivo - strelivo určené na preskúšanie zbraní podľa osobitného predpisu, 3)
3. strela - teleso určené na vystrelenie zo zbrane na účel zasiahnutia cieľa alebo vyvolania iného efektu,
4. jednotná strela - teleso určené na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktoré sa po opustení hlavne nerozdelí,
5. hromadná strela - teleso, súbor telies alebo látka v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve určená na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktorá sa po opustení hlavne rozdelí,
6. priebojná strela - strela, ktorej jadro alebo celá strela je vyhotovená z tvrdého materiálu,
7. výbušná strela - zložená plášťová strela obsahujúca výbušnú zlož, ktorá po zasiahnutí cieľa exploduje,
8. zápalná strela - zložená plášťová strela obsahujúca zápalnú zlož, ktorá sa po zasiahnutí cieľa alebo po styku so vzduchom vznieti,
9. expanzná strela - strela, ktorej účinok v cieli je zvýšený jej deformáciou, ktorou je zväčšený jej priemer, a táto deformácia je spôsobená dutinou v hrote strely,
10. náboj - celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a strely alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu,
11. nábojka - celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanznej zbrane, pracovného expanzného prístroja alebo zvláštneho expanzného prístroja, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože; môže obsahovať výmetovú náplň, granuly, chemickú dráždivú alebo paralyzujúcu látku,
12. vojenské strelivo - strelivo, ktoré je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu, 6)
13. zápalka - súčasť náboja obsahujúca zápalkovú zlož, ktorá sa nárazom alebo iným spôsobom vznieti a zapáli výmetovú náplň,

e) držaním zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak,
f) nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta,
g) manipuláciou so zbraňou alebo strelivom akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy,
h) prenechaním zbrane alebo streliva poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať,
i) rezom zbrane alebo streliva úprava zbrane alebo streliva postupom podľa tohto zákona, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane alebo streliva a zbraň alebo strelivo nie sú streľbyschopné,
j) expanzným prístrojom pracovný prístroj, v ktorom je primárnym zdrojom energie výbušná látka obsiahnutá v strelive do expanzných prístrojov,
k) miestom pobytu adresa trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky7) alebo adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 8)
l) zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie osoba, ktorá zodpovedá za plnenie povinností pri manipulácii so zbraňou a strelivom a pri ich skladovaní a ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
m) strelnicou súbor zariadení a priestorov určených na bezpečnú streľbu zo zbrane.
DRUHÁ ČASŤ
KATEGÓRIE ZBRANÍ A STRELIVA

§ 3
Rozdelenie zbraní a streliva

(1) Zbrane a strelivo sa na účely tohto zákona rozdeľujú na

a) zbraň kategórie A,
b) zbraň kategórie B,
c) zbraň kategórie C,
d) zbraň kategórie D,
e) strelivo do zbraní kategórií A až D, ktoré nie je zakázané.

(2) V pochybnostiach o zaradení zbrane alebo streliva podľa odseku 1 rozhoduje ministerstvo na základe odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku svojho útvaru, ktorý je zapísaný v zozname ústavov a iných pracovísk špecializovaných na znaleckú činnosť.9)
§ 4
Zbraň kategórie A

(1) Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane.

(2) Zakázanou zbraňou je

a) vojenská zbraň,
b) samočinná zbraň,
c) zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter a podoba zmenená tak, aby sa jej použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného predmetu,
d) palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov,
e) zbraň s pevne zabudovaným tlmičom hluku výstrelu,
f) zbraň s pevne zabudovaným laserovým zameriavačom, zameriavačom skonštruovaným na princípe noktovízora, infražiariča, elektronického zväčšenia obrazu a zariadenia na prevrátenie obrazu,
g) vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu, zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu.

(3) Zakázaným strelivom je

a) strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
b) strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou,
c) strelivo so strelou dodatočne upravenou,
d) vojenské strelivo,
e) strelivo do krátkych guľových zbraní presahujúce úsťovú rýchlosť strely 550 ms-1 alebo prekračujúce úsťovú energiu 1 000 J,
f) strelivo do dlhých guľových zbraní presahujúce úsťovú rýchlosť strely 1 150 ms-1 alebo prekračujúce úsťovú energiu 6 000 J..

(4) Zakázaným doplnkom zbrane je

a) tlmič hluku výstrelu,
b) zameriavač skonštruovaný na princípe noktovízora, infražiariča, elektronického zväčšenia obrazu a zariadenia na prevrátenie obrazu,
c) laserový zameriavač.
§ 5
Zbraň kategórie B

(1) Zbraňou kategórie B je

a) krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň,
b) krátka jednovýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom,
c) jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,
d) dlhá samonabíjacia zbraň, ktorej zásobníkové zariadenie a nábojová komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje,
e) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorej zásobníkové zariadenie a nábojová komora nemôžu spolu pojať viac ako tri náboje a ktorej podávacie zariadenie je odnímateľné alebo pri ktorej nie je zaručené, že nemôže byť zmenená bežne dostupnými nástrojmi na zbraň, ktorej zásobník alebo nábojová schránka a nábojová komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje,
f) dlhá opakovacia alebo samonabíjacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo je rovná 600 mm,
g) samonabíjacia zbraň, ktorá má vzhľad samočinnej zbrane.

(2) Zbraň kategórie B podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.
§ 6
Zbraň kategórie C

(1) Zbraňou kategórie C je

a) jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm,
b) jednovýstrelová palná zbraň, opakovacia palná zbraň alebo samonabíjacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v § 5 ods. 1 písm. d) až f),
c) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J,
d) palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne nad 7, 5 J,
e) opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému.

(2) Zbraň kategórie C podlieha ohlasovacej povinnosti a evidenčnej povinnosti.
§ 7
Zbraň kategórie D

Zbraňou kategórie D je

a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne do 7, 5 J,
b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,
c) expanzná zbraň,
d) mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,
e) historická zbraň,
f) iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.
TRETIA ČASŤ
NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA ZBRANE, NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA STRELIVA

§ 8

(1) Zbraň kategórie A je zakázané nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ministerstvo môže udeliť na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A držiteľovi

a) skupiny F zbrojného preukazu alebo skupiny G zbrojnej licencie z dôvodu nadobúdania zbierkového predmetu5) alebo na zberateľské účely, ak ide o zbraň, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou4) alebo predmetom múzejnej hodnoty, 10)
b) skupiny A zbrojnej licencie na vývoj a výrobu zbrane kategórie A,
c) skupiny B zbrojnej licencie na účely ničenia, znehodnotenia alebo výrobu rezu zbrane a streliva.

(3) Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti udeliť výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie, ktorý vykonáva prepravu alebo ochranu mimoriadne nebezpečných zásielok alebo cenných zásielok, ochranu objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.11)

(4) Výnimku podľa odsekov 2 a 3 možno udeliť, len ak to neodporuje verejnému poriadku, pričom ju možno časovo obmedziť.

(5) Udelenie výnimky podľa odsekov 2 a 3 zaznamená v preukaze zbrane (§ 37 ods. 2) okresné riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len "policajný útvar"), ktoré vydalo zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.
§ 9

(1) Písomnú žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 žiadateľ podáva na policajnom útvare, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.

(2) Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 musí obsahovať

a) meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu (ďalej len "osobné údaje") žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
b) číslo zbrojného preukazu alebo číslo zbrojnej licencie,
c) druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane,
d) počet zbraní, na ktoré sa udelí výnimka, okrem § 8 ods. 2 písm. b),
e) spôsob nadobudnutia vlastníctva zbrane,
f) odôvodnenie žiadosti.

(3) Ak žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo konanie zastaví.
§ 10

(1) Platnosť výnimky udelenej podľa § 8 ods. 2 a 3 zaniká, ak osobe, ktorej bola výnimka udelená, zanikla platnosť zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

(2) Ministerstvo výnimku podľa § 8 ods. 2 a 3 odníme, ak pominuli dôvody, na ktoré bola udelená.

(3) V prípade zániku platnosti výnimky podľa odseku 1 alebo ak ministerstvo výnimku odníme podľa odseku 2, je držiteľ zbrane, na ktorú bola výnimka udelená, povinný túto zbraň odovzdať do úschovy policajnému útvaru (§ 39).
§ 11

(1) Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva policajný útvar. Vzor nákupného povolenia je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Nákupné povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu (§ 15 ods. 1), zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie (§ 29 ods. 1) alebo žiadateľovi o trvalý vývoz zbrane (§ 41 ods. 1) na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje

a) osobné údaje žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
b) číslo dokladu totožnosti12) žiadateľa alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie, u cudzinca číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
c) druh zbrane,
d) skupinu zbrojného preukazu (§ 15 ods. 2) alebo zbrojnej licencie (§ 29 ods. 2), číslo zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu vydal, ak je žiadateľom držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie,
e) ak ide o nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B, odôvodnenie žiadosti podľa odseku 3; to neplatí, ak ide o žiadateľa o trvalý vývoz.

(3) Dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je

a) nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti,
b) uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti alebo príprava na budúce povolanie,
c) ochrana života, zdravia alebo majetku alebo
d) výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.14)

(4) Žiadateľ o nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží ministerstvom udelenú výnimku (§ 8 ods. 2 a 3).

(5) Policajný útvar vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na dva mesiace; ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmich dní odo dňa uplynutia doby jeho platnosti.

(6) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane. Zároveň je povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39); v prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

(7) Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevedie vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B na inú osobu, je povinný vyplniť nákupné povolenie a do siedmich dní odo dňa prevodu vlastníctva zbrane zaslať diel C nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.

(8) Prevod vlastníctva zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B medzi držiteľmi zbrojného preukazu sa uskutočňuje na policajnom útvare, kde je táto zbraň evidovaná po jej predložení; tento policajný útvar vyplní nákupné povolenie a diel C nákupného povolenia zašle policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.

(9) Ak je zbraň kategórie A alebo zbraň kategórie B, ktorá má byť predmetom prevodu vlastníctva, evidovaná policajným útvarom, ktorý žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, nákupné povolenie sa nevydáva.
§ 12

(1) Zbraň kategórie C, strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.

(2) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru, ktorý mu vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39). V prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

(3) Ten, kto previedol vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný písomne ohlásiť prevod vlastníctva zbrane do siedmich dní od jeho uskutočnenia policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nadobúdateľovi vlastníctva zbrane; písomné ohlásenie musí obsahovať údaje uvedené v § 9 ods. 2 písm. a) až c), výrobné číslo zbrane a dátum predaja.
§ 13

Ustanovenia § 8 až 12 sa nevzťahujú na obchodovanie s vojenským materiálom.15)
§ 14

Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe, ktorej spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZBROJNÝ PREUKAZ

§ 15
Zbrojný preukaz a skupiny zbrojného preukazu

(1) Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Vzor zbrojného preukazu je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

a) A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
b) B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
c) C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu, 14)
d) D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
e) E - držanie zbrane a streliva na športové účely,
f) F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.
Vydanie zbrojného preukazu
§ 16

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

a) písomne požiadala o jeho vydanie,
b) je plne spôsobilá na právne úkony,
c) dosiahla predpísaný vek (§ 18),
d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),
e) lekárskym posudkom preukázala zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo (§ 20),
f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21),
g) má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
§ 17

(1) V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie

a) osobné údaje (§ 9 ods. 2),
b) číslo dokladu totožnosti, 12) cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
c) skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
d) odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

(2) K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí

a) dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,
b) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
c) potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, 14) ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
d) potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel (ďalej len "strelecká organizácia") o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,
e) potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
f) úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť, ak ide o žiadateľa podľa § 21 ods. 10 písm. b) až j).

(3) Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, ktorý sa za posledných desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiaval viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloží tiež doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa trvale zdržiaval, a jeho preklad do štátneho jazyka17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov;9) ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože mu ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého (§ 19).

(4) Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcim profesionálnu službu, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, predkladá písomné potvrdenie nadriadeného s personálnou právomocou (ďalej len "nadriadený"), ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť používať služobnú zbraň. Nadriadený je povinný bezodkladne oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, zmeny, ktoré majú za následok stratu bezúhonnosti, spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

(5) Doklady uvedené v odseku 2 písm. b) až f) a odsekoch 3 a 4 nesmú byť v čase podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu staršie ako tri mesiace.

(6) Ak žiadosť o vydanie zbrojného preukazu neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 5, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
§ 18
Vek žiadateľa

(1) Zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka.

(3) Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 písm. d) až h) a dosiahla vek 15 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny E, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jej zákonný zástupca.
§ 19
Bezúhonnosť a spoľahlivosť

(1) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol

a) právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin19) alebo úmyselný trestný čin spáchaný so zbraňou,
b) právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody a od zahladenia odsúdenia neuplynulo desať rokov alebo
c) právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za ktorý mu nebol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti so zbraňou a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov.

(2) Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

a) koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo právoplatne podmienečne zastavené do troch rokov odo dňa uplynutia skúšobnej doby,
b) koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo zastavené rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru, ak od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynuli tri roky.
c) kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje, 20)
d) kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, 21) ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,
e) kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku zbraní a streliva a bola mu uložená pokuta nad 99 eur alebo mu bol z tohto dôvodu v posledných dvoch rokoch odňatý zbrojný preukaz,
f) kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku

1. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
2. na úseku obrany štátu,
3. proti majetku alebo
4. na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva tým, že neoprávnene úmyselne zasiahol do výkonu práva poľovníctva alebo výkonu rybárskeho práva, alebo

g) kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.

(3) Policajný útvar na preukázanie bezúhonnosti a spoľahlivosti vyžiada odpis registra trestov21aa) a v súvislosti so spoľahlivosťou podľa odseku 2 písm. g) požiada o stanovisko útvar Policajného zboru; to sa nevzťahuje na žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu, ktorý je občanom iného štátu a požíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky a žiadateľa podľa § 17 ods. 3. Ak výsledky posúdenia spoľahlivosti osoby neumožňujú vysloviť jednoznačný záver o jej spoľahlivosti, útvar Policajného zboru požiada o stanovisko k spoľahlivosti osobitnú komisiu. Útvar Policajného zboru môže požiadať osobitnú komisiu o stanovisko k spoľahlivosti osoby aj bez žiadosti. Osobitná komisia zašle svoje stanovisko policajnému útvaru, ktorý je ním viazaný.

(4) Osobitnú komisiu podľa odseku 3 zriaďuje minister vnútra Slovenskej republiky. Členovia komisie musia byť oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.21a)
§ 20
Zdravotná spôsobilosť

(1) Zdravotná spôsobilosť žiadateľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva

a) praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky u žiadateľov zbrojného preukazu; posudzujúci lekár si v prípade potreby vyžiada aj výsledok vyšetrenia klinickým psychológom, alebo
b) praktický lekár pre deti a dorast alebo dorastový lekár na základe výsledku lekárskej prehliadky a výsledku vyšetrenia klinickým psychológom u žiadateľov podľa § 18 ods. 3.

(2) Lekár, ktorý zistí alebo nadobudne dôvodné podozrenie, že držiteľ zbrojného preukazu trpí chorobou, vadou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, poučí ho o tejto skutočnosti a bezodkladne ju oznámi príslušnému praktickému lekárovi pre dospelých, praktickému lekárovi pre deti a dorast alebo dorastovému lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 (ďalej len "posudzujúci lekár").

(3) Ak posudzujúci lekár zistí u držiteľa zbrojného preukazu zmenu zdravotného stavu, ktorý má za následok stratu zdravotnej spôsobilosti, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť policajnému útvaru.

(4) V prípadoch uvedených v odseku 2 je držiteľ zbrojného preukazu povinný dostaviť sa na výzvu posudzujúceho lekára v určenej lehote k posudzujúcemu lekárovi a podrobiť sa pred vydaním nového posudku o zdravotnej spôsobilosti potrebnému vyšetreniu. Ak sa držiteľ zbrojného preukazu nemôže dostaviť zo závažných dôvodov na vyšetrenie, musí tak urobiť najneskôr do siedmich dní odo dňa, keď pominuli závažné dôvody. Ak sa držiteľ zbrojného preukazu na vyšetrenie nedostaví, posudzujúci lekár túto skutočnosť bezodkladne oznámi policajnému útvaru.

(5) Ak vznikne odôvodnená pochybnosť o zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu, policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, je oprávnený od neho požadovať v určenej lehote predloženie nového lekárskeho posudku podľa odseku 1; ak tak neurobí, má sa za to, že stratil zdravotnú spôsobilosť.

(6) Postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva a náležitosti lekárskeho posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 21
Odborná spôsobilosť

(1) Odborná spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo je súhrn vedomostí a praktických schopností, ktoré preukazuje žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu pred skúšobnou komisiou.

(2) Skúšobná komisia sa skladá z dvoch príslušníkov Policajného zboru, prokurátora a lekára.

(3) Predsedu komisie a jedného člena komisie vymenúva a odvoláva z príslušníkov Policajného zboru riaditeľ policajného útvaru. Riaditeľ policajného útvaru vymenúva za člena skúšobnej komisie a odvoláva z nej prokurátora na návrh okresného prokurátora a lekára na návrh štátneho okresného lekára.

(4) Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej traja členovia, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.

(5) Skúška odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti.

(6) Teoretická časť skúšky sa vykonáva formou ústnej skúšky, pri ktorej sa zisťuje znalosť

a) tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
b) osobitných predpisov, ktoré upravujú oprávnené použitie zbrane,
c) náuky o zbraniach a strelive a
d) zdravotníckeho minima.

(7) Praktická časť skúšky sa skladá zo zisťovania pripravenosti, zručnosti a schopnosti prakticky a bezpečne používať zbraň.

(8) Ak žiadateľ na skúške odbornej spôsobilosti neuspel, policajný útvar konanie o vydanie zbrojného preukazu preruší; žiadateľ sa môže písomne prihlásiť na opakovanú skúšku. Policajný útvar v konaní o vydanie zbrojného preukazu pokračuje prijatím žiadosti o vykonanie opakovanej skúšky. Ak si žiadateľ nepodá žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky do 60 dní, policajný útvar konanie zastaví; proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

(9) Cudzinec, ktorý neovláda štátny jazyk, 17) môže vykonať skúšku v inom jazyku za prítomnosti tlmočníka zapísaného v zozname znalcov a tlmočníkov;9) trovy spojené s tlmočením znáša tento cudzinec. Náklady, ktoré vzniknú žiadateľovi v súvislosti s prípravou na vykonanie skúšky a s vykonaním skúšky, hradí žiadateľ.

(10) Namiesto skúšky

a) podľa odsekov 6 a 7 sa započíta na základe písomného potvrdenia nadriadeného získané odborné vzdelanie potrebné na výkon štátnej služby príslušníkovi

1. Policajného zboru,
2. Železničnej polície,
3. Zboru väzenskej a justičnej stráže,
4. Slovenskej informačnej služby,
5. ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcemu profesionálnu službu,
6. colnej správy,
7. Národného bezpečnostného úradu,

b) podľa odsekov 6 a 7 na získanie skupiny B a C zbrojného preukazu sa započíta zamestnancovi obecnej polície skúška pred odbornou komisiou Policajného zboru, 22)
c) podľa odseku 6 písm. a) až c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má vysokoškolské policajné vzdelanie alebo vysokoškolské vojenské vzdelanie,
d) podľa odseku 6 písm. a) a b) sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má magisterské vysokoškolské právnické vzdelanie,
e) podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má stredoškolské policajné vzdelanie alebo stredoškolské vojenské vzdelanie,
f) podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je znalcom z odboru zbraní a streliva alebo má minimálne stredoškolské vzdelanie v odbore zbrojár,
g) podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je lesníkom a absolvoval skúšku z poľovníctva,
h) podľa odseku 6 písm. d) sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je absolventom vysokoškolského doktorského štúdia v oblasti humánneho lekárstva, absolventom zdravotníckej vysokej školy alebo absolventom strednej zdravotníckej školy,
i) podľa odsekov 6 a 7 na získanie skupiny D, E alebo F zbrojného preukazu sa započíta skúška žiadateľovi, ktorý úspešne absolvoval skúšku z poľovníctva a doplnkovú skúšku z poľovníctva,
j) podľa odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je držiteľom aspoň tretej výkonnostnej triedy v športovej streľbe.

(11) Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti a spôsobe započítania namiesto tejto skúšky alebo jej časti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(12) Ak z konania držiteľa zbrojného preukazu vyplýva, že nemá dostatok vedomostí a praktických schopností zistených pri jeho manipulácii so zbraňou uvedených v odsekoch 6 a 7, policajný útvar, ktorý zbrojný preukaz vydal, rozhodne o preskúšaní jeho odbornej spôsobilosti; odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
§ 22
Rozšírenie zbrojného preukazu

Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnom preukaze na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie tejto skupiny zbrojného preukazu.
§ 23
Platnosť zbrojného preukazu

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s platnosťou na desať rokov; cudzincovi s platnosťou na čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky, ak má byť jeho pobyt kratší ako desať rokov.
§ 24
Nový zbrojný preukaz

(1) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu.

(2) Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti nevyžaduje. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
§ 25
Zánik platnosti zbrojného preukazu

(1) Platnosť zbrojného preukazu zaniká

a) uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu,
b) oznámením jeho straty alebo odcudzenia,
c) rozhodnutím o odňatí zbrojného preukazu (§ 26),
d) ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
e) ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
f) skončením pobytu jeho držiteľa na území Slovenskej republiky,
g) ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
h) dňom vrátenia zbrojného preukazu policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.

(2) Ak zanikne platnosť zbrojného preukazu podľa odseku 1 písm. b), d) alebo e), vydá policajný útvar nový zbrojný preukaz po predložení dvoch fotografií podľa § 17 ods. 2 písm. a) a po zaplatení správneho poplatku s platnosťou podľa zbrojného preukazu, za ktorý sa nový zbrojný preukaz vydáva.
§ 26
Odňatie zbrojného preukazu

(1) Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu držiteľovi, ktorý

a) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, 23)
b) stratil zdravotnú spôsobilosť,
c) prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti (§ 19 ods. 1) alebo spoľahlivosti (§ 19 ods. 2),
d) je mladší ako 21 rokov a je držiteľom skupiny D alebo E zbrojného preukazu a prestal spĺňať podmienky uvedené v § 18 ods. 2 alebo 3,
e) prestal byť držiteľom platného poľovného lístka, ak ide o skupinu D zbrojného preukazu,
f) prestal byť členom streleckej organizácie, ak ide o skupinu E zbrojného preukazu.

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojného preukazu nemá odkladný účinok.
 

 

§ 27
Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu

(1) Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávnený

a) nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), b) alebo c); držiteľ skupiny A zbrojného preukazu je oprávnený aj na nosenie tejto zbrane v stave, pri ktorom je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane alebo v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani (ďalej len "stav umožňujúci okamžité použitie"), ak osobitný predpis neustanovuje inak, 24)
b) nadobudnúť do vlastníctva, držať a nosiť strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane (§ 37 ods. 2).

(2) Držiteľ skupiny C zbrojného preukazu je oprávnený pri výkone

a) zamestnania13) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. b), na ktorú bola držiteľovi zbrojnej licencie udelená výnimka, a zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), na ktoré má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia,
b) oprávnenia podľa osobitného predpisu14) držať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia,
c) držať strelivo do zbrane, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane.

(3) Držiteľ skupiny D zbrojného preukazu je oprávnený

a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d), e) a f) alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C,
b) držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d), e) a f) alebo zbraň kategórie C v poľovnom revíre v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,
c) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.

(4) Držiteľ skupiny E zbrojného preukazu je oprávnený

a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C,
b) držať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,
c) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.

(5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B; tiež je oprávnený nadobudnúť a držať strelivo do zbrane kategórie B a do zbrane kategórie C, najviac však dve najmenšie spotrebiteľské balenia, a na základe výnimky (§ 8 ods. 2) a nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A.

(6) Držiteľ skupiny D alebo skupiny E zbrojného preukazu môže prebíjať strelivo alebo jeho jednotlivé časti do zbrane, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane.
§ 28
Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

(1) Držiteľ zbrojného preukazu je povinný

a) dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,
b) zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
c) zabezpečiť zbrojný preukaz a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
d) predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67, zbrojný preukaz, zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane,
e) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane,
f) mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane,
g) odovzdať zbrojný preukaz, zbraň, strelivo a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za trestný čin uvedený v § 19 ods. 1, ihneď po doručení rozhodnutia o zaistení zbrane (§ 54 ods. 1),
h) oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, výrobného čísla zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane, do siedmich dní od tejto zmeny; pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania,
i) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,
j) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,
k) viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia záznamovej knihy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
l) oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti, ukončenie miesta pobytu na území Slovenskej republiky, zánik oprávnenia podľa osobitného predpisu pri skupine C zbrojného preukazu, zánik členstva v poľovníckej organizácii pri skupine D zbrojného preukazu alebo zánik členstva v streleckej organizácii pri skupine E zbrojného preukazu do siedmich dní odo dňa, keď táto zmena nastala,
m) prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto zbraň používať, len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla; to sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A zbrojného preukazu,
n) strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť, len v miestach, kde je na to oprávnený podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, 25) alebo na strelniciach, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku.

(2) Držiteľ skupiny B, C, D, E a F zbrojného preukazu môže prepravovať zbraň a strelivo len na účely

a) opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
b) overenia zbrane autorizovanou osobou, 3)
c) výkonu zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu, 14)
d) cvičnej alebo športovej streľby,
e) vystavovania zbrane alebo streliva,
f) prepravy zbrane alebo streliva medzi určenými objektmi alebo miestami určenými v preukaze zbrane alebo
g) odovzdania zbrane alebo streliva do úschovy.

(3) Prepravovať zbraň a strelivo v iných prípadoch ako podľa odseku 2 je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu policajného útvaru.

(4) Držiteľ zbrojného preukazu nesmie

a) previesť vlastníctvo zbrane a streliva na osobu, ktorá nie je oprávnená na jej držanie,
b) mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, 20) omamných látok, psychotropných látok, prípravkov21) alebo v dôsledku choroby,
c) mať zbraň určenú na zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane,
d) držať alebo nosiť zbraň, na ktorú nebol vydaný preukaz zbrane,
e) viditeľne nosiť zbraň, ak mu bol vydaný zbrojný preukaz s vyznačenou skupinou A,
f) ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle, 26) ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo.
PIATA ČASŤ
ZBROJNÁ LICENCIA

§ 29
Zbrojná licencia a skupiny zbrojnej licencie

(1) Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane alebo strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie. Vzor zbrojnej licencie je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Zbrojná licencia sa rozdeľuje podľa účelu používania zbraní alebo streliva na tieto skupiny:

a) A - vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
b) B - opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva,
c) C - nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva,
d) D - vypožičiavanie, 27) prenájom28) a úschova zbraní a streliva,
e) E - uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti,
f) F - výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu, 14)
g) G - prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.
§ 30
Vydanie zbrojnej licencie

(1) Zbrojnú licenciu vydá policajný útvar príslušný podľa miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídla právnickej osoby fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá

a) je držiteľom príslušnej koncesnej listiny a žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie,
b) písomne požiada o jej vydanie,
c) odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie,
d) preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa tohto zákona,
e) preukáže, že môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie skupiny E, F alebo G zbrojnej licencie.

(2) Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie zbrojnej licencie,

a) majú plnú spôsobilosť na právne úkony,
b) spĺňajú podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa § 19.

(3) Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie musí obsahovať

a) osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa, u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo a osobné údaje členov štatutárneho orgánu,
b) dôvod žiadosti o vydanie zbrojnej licencie,
c) miesto uloženia zbraní,
d) skupinu zbrojnej licencie, o ktorú žiadateľ žiada,
e) osobné údaje o zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie vrátane čísla jej zbrojného preukazu a názvu policajného útvaru, ktorý ho vydal.

(4) Žiadateľ k žiadosti pripojí
úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie.

(5) Ak žiadosť o vydanie zbrojnej licencie neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 4, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.

(6) Policajný útvar v priebehu konania o vydanie zbrojnej licencie vykoná obhliadku priestorov uvedených v odseku 3 písm. c).
§ 31
Rozšírenie zbrojnej licencie

Policajný útvar, ktorý vydal zbrojnú licenciu, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnej licencii na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie tejto skupiny zbrojnej licencie.
§ 32
Zánik platnosti zbrojnej licencie

(1) Platnosť zbrojnej licencie zaniká

a) rozhodnutím o odňatí zbrojnej licencie (§ 33),
b) oznámením jej straty alebo odcudzenia,
c) ak je taká poškodená, že zápisy v nej sú nečitateľné alebo je porušená jej celistvosť,
d) ak obsahuje nesprávne údaje,
e) ak fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba ukončila činnosť, na ktorú jej bola vydaná zbrojná licencia,
f) zánikom právnickej osoby,
g) ak držiteľ zbrojnej licencie zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
h) dňom vrátenia zbrojnej licencie policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal.

(2) Ak zanikne platnosť zbrojnej licencie podľa odseku 1 písm. b) až d), vydá policajný útvar novú zbrojnú licenciu na základe písomnej žiadosti po zaplatení správneho poplatku.
§ 33
Odňatie zbrojnej licencie

(1) Policajný útvar, ktorý vydal zbrojnú licenciu, rozhodne o jej odňatí, ak

a) pominuli dôvody, pre ktoré bola vydaná,
b) jej držiteľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil ustanovenia tohto zákona,
c) fyzická osoba - podnikateľ alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti alebo spoľahlivosti podľa § 19, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo
d) zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie bol odňatý zbrojný preukaz podľa § 26 a držiteľ zbrojnej licencie do siedmich dní od začatia konania neustanovil novú zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie.

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojnej licencie podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
§ 34
Oprávnenia držiteľa zbrojnej licencie

(1) Držiteľ skupiny A zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka podľa § 8 ods. 2 písm. b), zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich vývoja alebo výroby.

(2) Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je oprávnený

a) nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka podľa § 8 ods. 2 písm. c), zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich znehodnocovania, zničenia, alebo výroby rezu a následného predaja,
b) preberať zbraň alebo strelivo na účely opravy, úpravy, znehodnocovania, zničenia alebo výroby rezu a spätne ich vydávať; prebrať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B a zbraň kategórie C na zničenie, znehodnotenie alebo výrobu rezu môže iba na základe povolenia policajného útvaru (§ 58).

(3) Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich ďalšieho predaja alebo vykonania ich prepravy. Na základe udelenej výnimky na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A predloženej držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, môže držiteľ skupiny C zbrojnej licencie takúto zbraň nadobudnúť na účely následného predaja držiteľovi výnimky.

(4) Držiteľ skupiny D zbrojnej licencie je oprávnený

a) nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní,
b) vypožičiavať alebo prenajímať zbraň, ktorú je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii, držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu,
c) prijímať do úschovy a uschovávať zbraň alebo strelivo, ktoré je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii.

(5) Držiteľ skupiny E zbrojnej licencie je oprávnený

a) nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo,
b) prenechať zbrane uvedené v písmene a) na účely plnenia úloh uvedených v zbrojnej licencii držiteľovi skupiny A, B, C alebo E zbrojného preukazu, ktorý je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere,
c) zveriť držanú zbraň za dohľadu zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie osobe bez zbrojného preukazu na účely plnenia úloh uvedených v zbrojnej licencii.

(6) Držiteľ skupiny F zbrojnej licencie je oprávnený

a) nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo a na základe výnimky podľa § 8 ods. 3 a nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A,
b) prenechať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorú je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii, držiteľovi skupiny C zbrojného preukazu, ktorý je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere.

(7) Držiteľ skupiny G zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo a na základe výnimky podľa § 8 ods. 2 písm. a) a nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A.

§ 35
Povinnosti držiteľa zbrojnej licencie

(1) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný

a) ustanoviť najmenej jednu zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie, ktorá je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere, a to pre každú prevádzku alebo miesto uloženia zbrane alebo streliva,
b) zabezpečiť, aby zbraň alebo strelivo držala alebo nosila fyzická osoba, ktorá je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere a bola držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu,
c) kontrolovať, či zbraň alebo strelivo nie sú používané na iné účely, ako je uvedené v zbrojnej licencii,
d) vydať vnútorný predpis, ktorým sa ustanovia pravidlá na používanie zbraní a streliva, spôsob evidencie, uloženia, výdaj a príjem zbraní a streliva, a spôsob bezpečnej manipulácie so zbraňami a strelivom vrátane postupu pri nabíjaní a vybíjaní zbrane,
e) zabezpečiť zbraň a strelivo proti zneužitiu, strate alebo odcudzeniu,
f) neodkladne ohlásiť najbližšiemu policajnému útvaru zneužitie, stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane,
g) dodržiavať podmienky prechovávania alebo skladovania streliva,
h) na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67, predložiť na kontrolu zbrojnú licenciu, preukaz zbrane, zbraň alebo strelivo,
i) ustanoviť novú zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie do siedmich dní po skončení činnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie a v tejto lehote oznámiť túto zmenu policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal,
j) požiadať policajný útvar o vydanie novej zbrojnej licencie, ak došlo ku zmene názvu právnickej osoby, sídla právnickej osoby, obchodného mena a miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo k zriadeniu prevádzkarne, a o vydanie nového preukazu zbrane, ak došlo k zmene názvu právnickej osoby, sídla právnickej osoby, osobných údajov fyzickej osoby - podnikateľa alebo zmene miesta uloženia zbrane; žiadosť musí byť podaná do siedmich dní odo dňa, keď zmena nastala, pričom žiadateľ priloží aj pôvodnú zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane,
k) viesť

1. záznamovú knihu, ktorá obsahuje evidenciu zbraní a streliva, ktoré drží, evidenciu vydaných a prijatých zbraní a streliva, strelného prachu a zápaliek vrátane prehľadu o vydanom a prijatom množstve zbraní a streliva, meno a priezvisko, miesto pobytu alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo odberateľa, dodávateľa, vypožičiavateľa, nájomcu, zložiteľa zbraní a streliva a túto evidenciu uchovávať po dobu desať rokov i po skončení činnosti,
2. evidenciu súvisiacu s podnikaním na úseku zbraní a streliva a túto evidenciu uchovávať po dobu desať rokov od ukončenia činnosti; pri ich ukladaní a archivácii postupuje podľa osobitného predpisu, 29)

l) zabezpečiť najmenej raz ročne vykonanie cvičnej streľby osobami používajúcimi zbraň pri výkone zamestnania alebo povolania; o uskutočnených cvičných streľbách viesť evidenciu,
m) oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, zmenu člena štatutárneho orgánu právnickej osoby v rozsahu jeho osobných údajov do siedmich dní od tejto zmeny,
n) odovzdať zbrojnú licenciu policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, do siedmich dní odo dňa zániku jej platnosti podľa § 32 ods. 1 písm. a), c) až f),
o) odovzdať zbrane, strelivo a preukaz zbrane do úschovy policajnému útvaru do siedmich dní odo dňa zániku platnosti zbrojnej licencie podľa § 32 ods. 1 písm. a), e), f) a h); ak odovzdanie zbrane a streliva do úschovy z dôvodu podľa § 32 ods. 1 písm. a) neznesie odklad, ich držiteľ je povinný tieto odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, ktorý rozhodnutie o odňatí zbrojnej licencie doručil,
p) oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, zmenu kalibru zbrane, zmenu výrobného čísla zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane do siedmich dní od tejto zmeny alebo opravy; pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania.

(2) Držiteľ skupiny E zbrojnej licencie je povinný pri výkone kultúrnej činnosti používať len nábojky.

(3) Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je ďalej povinný

a) pri znehodnotení, ničení alebo výrobe rezu zbrane alebo znehodnotení, ničení alebo výrobe rezu streliva dodržiavať predpísaný technický postup,
b) označiť znehodnotenú zbraň alebo zbraň, z ktorej bol vyrobený rez kontrolnou znehodnocovacou značkou,
c) vydať vlastníkovi zbrane potvrdenie o znehodnotení, zničení alebo o vyrobení rezu zbrane alebo streliva, v ktorom uvedie obchodné meno podnikateľa, ktorý znehodnotenie vykonal, dátum znehodnotenia, miesto znehodnotenia, druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, výrobné číslo a kaliber zbrane; druhopis potvrdenia zaslať do siedmich dní policajnému útvaru, ktorý vydal povolenie na znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu.

(4) Držiteľ zbrojnej licencie nesmie previesť vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu, ktorá na nadobudnutie vlastníctva zbrane alebo streliva nie je oprávnená.

(5) Technický postup pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov zbrane alebo streliva a spôsob označovania znehodnotenej zbrane alebo zbrane, na ktorej bol vyrobený rez, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

(6) Spôsob a rozsah vedenia evidencie podľa odseku 1 písm. k) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(7) Ustanovenia uvedené v odseku 1 písm. a), c), i) a l) sa nevzťahujú na držiteľa zbrojnej licencie, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť sám a je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu; držiteľ zbrojnej licencie v takomto prípade zároveň plní povinnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie.
§ 36
Povinnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie

Zodpovedná osoba držiteľa zbrojnej licencie je povinná

a) vydať zbraň alebo strelivo iba fyzickej osobe, ktorá je u držiteľa zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere, a to iba za predpokladu, že táto fyzická osoba je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a zbraň alebo strelivo používa iba na účel, ktorý je uvedený v zbrojnom preukaze,
b) zabezpečiť zbrojnú licenciu, preukaz zbrane a ďalšie doklady vydané podľa tohto zákona pred zneužitím, stratou alebo odcudzením,
c) zabezpečiť zbraň a strelivo pred zneužitím, stratou alebo odcudzením,
d) dodržiavať podmienky prechovávania alebo skladovania streliva, strelného prachu alebo zápaliek stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo,
e) plniť úlohy ustanovené vnútorným predpisom vydaným podľa § 35 ods. 1 písm. d).
ŠIESTA ČASŤ
ZAEVIDOVANIE ZBRANE, PREUKAZ ZBRANE, OVEROVANIE A ÚSCHOVA ZBRANE A STRELIVA

§ 37

(1) Každá zbraň kategórie A, zbraň kategórie B a zbraň kategórie C musí byť zaevidovaná; táto povinnosť sa nevzťahuje na zakázané strelivo.

(2) Zaevidovanie zbrane uvedenej v odseku 1 vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 12 ods. 2) a predložení zbrane kategórie C. Dokladom o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou. Vzor preukazu zbrane je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz zbrane, ak ide o zbraň

a) ktorá nie je označená krajinou pôvodu alebo nie je označená výrobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom,
b) ktorá nie je opatrená výrobným číslom; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely,
c) podliehajúcu overovaniu podľa osobitného predpisu, 3) ak nie je označená skúšobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely,
d) kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba nie je oprávnená podľa tohto zákona držať alebo nosiť, alebo
e) ktorej vlastník nemôže preukázať spôsob zákonného nadobudnutia jej vlastníctva.

(4) Ak zbraň z akéhokoľvek dôvodu nemá výrobné číslo, autorizovaná osoba3) môže na základe požiadavky vlastníka zbrane a odporúčania ministerstva prideliť zbrani evidenčné číslo, ktoré na účely tohto zákona nahrádza výrobné číslo.

(5) Zbraň, na ktorú nebol pre niektorý z dôvodov uvedených v odseku 3 vydaný preukaz zbrane, je jej držiteľ povinný odovzdať policajnému útvaru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídla právnickej osoby do úschovy (§ 39).

(6) Povinnosť zaevidovať zbraň na policajnom útvare sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A, skupiny B a skupiny C zbrojnej licencie, ak ide o zbraň, ktorá je predmetom podnikania na úseku zbraní a streliva.
§ 38

(1) Držiteľ zbrane je povinný do 60 dní od výzvy policajného útvaru predložiť zbraň na jej overenie autorizovanej osobe, 3) ak policajný útvar pri kontrole zistil, že od posledného overenia uplynula lehota 10 rokov pri krátkej guľovej zbrani, 15 rokov pri dlhej brokovej zbrani a 20 rokov pri dlhej guľovej zbrani alebo kombinovanej zbrani, alebo ak je dôvodné podozrenie zo zlého technického stavu zbrane.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zbrane držané na zberateľské účely.

(3) Autorizovaná osoba3) zasiela najneskôr do desiateho dňa v mesiaci zoznam overených zbraní za uplynulý mesiac ministerstvu; v oznámení uvedie druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane a výrobné číslo zbrane, výsledok overenia zbrane a osobné údaje držiteľa zbrane, u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo a u právnickej osoby jej názov, sídlo a identifikačné číslo.
§ 39

(1) Policajný útvar zoberie do úschovy zbraň a strelivo predloženú podľa § 10 ods. 3, § 11 ods. 6, § 12 ods. 2, § 28 ods. 1 písm. g), § 35 ods. 1 písm. o), § 37 ods. 5, § 42 ods. 3, § 54 ods. 3 a § 59 písm. a), o čom vydá potvrdenie.

(2) Ak držiteľ zbrojného preukazu alebo držiteľ zbrojnej licencie alebo vlastník zbrane a streliva ani po výzve policajného útvaru neoznámi do jedného roka odo dňa odovzdania zbrane a streliva do úschovy, ako sa má s nimi naložiť, zbraň a strelivo pripadnú do vlastníctva štátu; tieto osoby môžu požiadať o predĺženie lehoty úschovy, ak vo veci nebolo do tejto doby vydané právoplatné rozhodnutie.

(3) Orgány, ktoré v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku rozhodnú o tom, ako sa má so zbraňou a strelivom naložiť, zašlú do siedmich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí kópiu týchto rozhodnutí policajnému útvaru.

(4) Súd, ktorý vedie konanie o dedičstve, oznámi do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve policajnému útvaru, kto sa podľa výsledku dedičského konania stal vlastníkom zbrane alebo streliva.

(5) Zbraň a strelivo, ktoré sa na základe právoplatného rozhodnutia orgánov podľa odsekov 2 až 4 stanú vlastníctvom štátu, spravuje ministerstvo.
SIEDMA ČASŤ
VÝVOZ, DOVOZ A PREVOZ ZBRANE A STRELIVA

§ 40
Zbrojný sprievodný list

(1) Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uskutočnenie trvalého vývozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, trvalého dovozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní alebo dočasne doviezť, držať, používať alebo previezť cez územie Slovenskej republiky zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní (ďalej len "prevoz zbrane"). Vzor zbrojného sprievodného listu je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Zbrojný sprievodný list vydá policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu, miesta podnikania alebo sídla žiadateľa, ak tento zákon neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje

a) osobné údaje a číslo cestovného dokladu osoby, ktorá bude zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní prepravovať,
b) osobné údaje fyzickej osoby, u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, pre ktorú je zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní určené,
c) miesto, kam má byť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní prevážané, ak nie je zhodné s miestom pobytu alebo miestom podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídlom právnickej osoby uvedenej v písmene b),
d) údaje o zbrani kategórie A, zbrani kategórie B alebo údaje o zbrani kategórie C podľa § 9 ods. 2 písm. c); ak ide o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz, uvedie sa iba druh zbrane,
e) druh, značku, kaliber a množstvo streliva; ak ide o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz, uvedie sa iba druh streliva,
f) údaje o druhu a množstve strelného prachu,
g) údaje o označení zbrane alebo streliva overovacou značkou, 30)
h) názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice, cez ktorý zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní bude vyvezené z územia Slovenskej republiky alebo dovezené na územie Slovenskej republiky,
i) druh prepravného prostriedku,
j) dátum vývozu alebo dovozu a predpokladaného prevzatia zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní.

(3) K žiadosti o vydanie zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz zbrane alebo trvalý vývoz streliva je žiadateľ povinný doložiť súhlas príslušných štátnych orgánov krajiny, do ktorej sa vývoz uskutoční, preložený do štátneho jazyka, 17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov.9)

(4) K žiadosti o dočasný dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C uvedenej v § 6 ods. 1 písm. a) a b) a streliva do nich na uskutočnenie podujatia, ktorého súčasťou je športová streľba alebo na výkon práva poľovníctva, žiadateľ pripojí úradne osvedčené písomné pozvanie organizátora športového podujatia, osvedčené písomné pozvanie na poľovačku alebo osvedčenú zmluvu o poplatkovej poľovačke v štátnom jazyku.17)

(5) Ak žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 2 až 4, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.

(6) Zbrojný sprievodný list sa vydáva na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie však na dva mesiace. Nevyužitý zbrojný sprievodný list je jeho držiteľ povinný po uplynutí doby platnosti vrátiť do siedmich dní tomu orgánu, ktorý ho vydal.
§ 41
Trvalý vývoz zbrane a streliva

(1) Zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní možno trvalo vyviezť mimo územia Slovenskej republiky iba na základe zbrojného sprievodného listu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15)

(2) Ak žiadateľ nemá miesto pobytu, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, vydá zbrojný sprievodný list policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídla právnickej osoby, od ktorej žiadateľ zbraň určenú na vývoz nadobudne do vlastníctva.

(3) Každý, kto nadobudne do vlastníctva zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní na základe zbrojného sprievodného listu, je povinný ich najneskôr do uplynutia doby platnosti zbrojného sprievodného listu vyviezť mimo územia Slovenskej republiky.

(4) Ten, kto chce trvalo vyviezť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorá bola alebo je zaevidovaná na držiteľa zbrojného preukazu alebo držiteľa zbrojnej licencie, je povinný túto zbraň odovzdať policajnému útvaru, kde je zbraň zaevidovaná, na vykonanie kriminalistickej expertízy.
§ 42
Trvalý dovoz zbrane a streliva

(1) Zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní možno doviezť na územie Slovenskej republiky iba na základe zbrojného sprievodného listu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.15) Zbrojný sprievodný list zároveň slúži ako súhlas Slovenskej republiky s nadobudnutím vlastníctva zbrane kategórie B alebo streliva do tejto zbrane mimo územia Slovenskej republiky.

(2) Zbrojný sprievodný list na dovoz zbrane alebo streliva držiteľovi zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie vydá policajný útvar a v zahraničí zastupiteľský úrad Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti podanej podľa § 40 ods. 2. Údaje o zbrani uvedie len v prípade, ak sú mu známe.

(3) Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz zbrane alebo streliva je povinný najneskôr do uplynutia doby platnosti zbrojného sprievodného listu oznámiť dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie alebo odovzdať do úschovy (§ 39).
§ 43
Prevoz zbrane a streliva

(1) Prevoz zbrane možno uskutočniť len na základe zbrojného sprievodného listu, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.15) Dočasne doviezť, držať a používať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní možno len na účel výkonu práva poľovníctva a účasti na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba.

(2) Zbrojný sprievodný list podľa odseku 1 nemusí mať poľovník z členského štátu Európskej únie na loveckú zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C a strelivo do týchto zbraní alebo športový strelec na športovú zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C a strelivo do týchto zbraní, ak je držiteľom európskeho zbrojného pasu (§ 46 ods. 1), v ktorom má prevážanú zbraň zapísanú, a ak preukáže účel svojej cesty.

(3) Zbrojný sprievodný list podľa odseku 1 nemusia mať ani ostatní držitelia európskeho zbrojného pasu, v ktorom majú zapísanú zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C v prípade ich prevozu cez územie Slovenskej republiky, a ak policajný útvar alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky vopred udelil súhlas. Súhlas možno udeliť na dobu až jedného roku. Tento súhlas sa zaznamenáva do európskeho zbrojného pasu a možno ho predĺžiť, a to vždy o jeden ďalší rok.

(4) Zbrojný sprievodný list na prevoz zbrane môže na základe písomnej žiadosti podľa § 40 ods. 2 vydať aj zastupiteľský úrad Slovenskej republiky; na vykonanie ozbrojeného sprievodu osôb, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv a dohôd poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana tiež ministerstvo a v prípade keď vydanie zbrojného sprievodného listu na prevoz zbrane neznesie odklad, policajný útvar vykonávajúci hraničnú kontrolu na hraničnom priechode na vonkajšej štátnej hranici.

(5) Držiteľ zbrane alebo streliva z tretej krajiny, ktorý cestuje do členského štátu Európskej únie, musí pri kontrole na hranici Európskej únie predložiť povolenie každého členského štátu, do ktorého alebo cez ktorého územie chce so zbraňou alebo strelivom cestovať.

(6) Pre držiteľa zbrojného sprievodného listu na prevoz zbrane alebo streliva alebo pre držiteľa európskeho zbrojného pasu platia ustanovenia tohto zákona o oprávneniach a povinnostiach držiteľa zbrojného preukazu. Zbraň uvedená v zbrojnom sprievodnom liste na prevoz zbrane alebo streliva alebo zbraň uvedená v európskom zbrojnom pase nepodlieha zaevidovaniu podľa § 37.
§ 44
Zánik platnosti zbrojného sprievodného listu

Na zánik platnosti zbrojného sprievodného listu vydaného podľa § 40 sa použije § 32.
§ 45
Odňatie zbrojného sprievodného listu

(1) Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného sprievodného listu, ak jeho držiteľ závažným spôsobom alebo opakovane porušil ustanovenia tohto zákona.

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojného sprievodného listu nemá odkladný účinok.
§ 46
Európsky zbrojný pas

(1) Európsky zbrojný pas je verejná listina, ktorá jeho držiteľa oprávňuje pri cestách do iných členských štátov Európskej únie mať so sebou zbraň, ktorá je v ňom zapísaná, a strelivo do tejto zbrane v množstve zodpovedajúcom účelu použitia, ak členský štát Európskej únie, do ktorého alebo cez ktorý cestuje, udelil súhlas na dovoz alebo prevoz tejto zbrane. Vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Držiteľ európskeho zbrojného pasu môže vyviezť bez predchádzajúceho súhlasu členského štátu Európskej únie pri ceste cez dva alebo viac členských štátov Európskej únie zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) až f) a v § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) a strelivo do tejto zbrane na účely výkonu práva poľovníctva alebo zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) až f) a v § 6 a strelivo do tejto zbrane na účely účasti na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba, ak je táto zbraň zapísaná v európskom zbrojnom pase a ak preukáže účel svojej cesty; to neplatí pri ceste do členského štátu Európskej únie, ktorý zakázal nadobudnúť do vlastníctva a držať takúto zbraň, alebo ktorý jej nadobudnutie do vlastníctva alebo držanie podmieňuje povolením. V tomto prípade sa musí vykonať záznam v európskom zbrojnom pase.

(3) Európsky zbrojný pas vydá policajný útvar na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá má miesto pobytu na území Slovenskej republiky, je vlastníkom zbrane uvedenej v odseku 2 a je držiteľom skupiny D alebo E zbrojného preukazu. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, číslo a skupinu zbrojného preukazu; k žiadosti pripojí dve fotografie podľa § 17 ods. 2 písm. a).

(4) Ak žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 3, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedo-statky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.

(5) Európsky zbrojný pas sa vydáva na päť rokov; jeho platnosť môže policajný útvar na základe písomnej žiadosti predĺžiť, najviac však o päť rokov. Na podanie písomnej žiadosti o predĺženie európskeho zbrojného pasu sa primerane použije ustanovenie § 24 ods. 1.

(6) Platnosť európskeho zbrojného pasu zaniká

a) uplynutím doby jeho platnosti,
b) oznámením jeho straty alebo odcudzenia,
c) zánikom platnosti zbrojného preukazu,
d) ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
e) ak obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
f) ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
g) ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
h) dňom vrátenia policajnému útvaru, ktorý európsky zbrojný pas vydal.

(7) Ak zanikne platnosť európskeho zbrojného pasu podľa odseku 6 písm. b), d), e) a f), vydá policajný útvar nový európsky zbrojný pas po predložení dvoch fotografií podľa § 17 ods. 2 písm. a) a zaplatení správneho poplatku s platnosťou podľa európskeho zbrojného pasu, za ktorý sa nový európsky zbrojný pas vydáva.

(8) Držiteľ európskeho zbrojného pasu, ktorého platnosť zanikla podľa odseku 6 písm. a), c) až f), je povinný ho odovzdať policajnému útvaru do siedmich dní odo dňa zániku jeho platnosti. V prípade smrti držiteľa európskeho zbrojného pasu sa postupuje ako pri smrti držiteľa zbrane alebo streliva (§ 60).

(9) Policajný útvar, ktorý európsky zbrojný pas vydal, vyznačí každú zmenu držby zbrane, charakteristiky zbrane, stratu alebo krádež zbrane v európskom zbrojnom pase.

(10) Policajný útvar európsky zbrojný pas zadrží, ak bol jeho držiteľovi odňatý alebo zaistený zbrojný preukaz.
§ 47
Preprava zbraní a streliva podnikateľom

(1) Podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo podnikateľ na úseku zbraní a streliva so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky môže prepravovať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní, ak sú určené na vývoz, dovoz alebo prevoz, na základe povolenia ministerstva.

(2) Písomná žiadosť na vydanie povolenia musí obsahovať

a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo žiadateľa, ktorý uskutočňuje predaj; u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
b) osobné údaje žiadateľa, ktorý nadobúda zbraň alebo strelivo, u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
c) adresu miesta, kde bude zbraň alebo strelivo zaslané alebo dopravené,
d) druh a počet prepravovaných zbraní, značku, typ, kaliber a výrobné číslo, pri strelive druh a počet prevážaného streliva, jeho značku a kaliber,
e) druh dopravy, dopravný prostriedok a údaje o dopravcovi; to neplatí, ak ide o prepravu zbraní alebo streliva medzi podnikateľmi,
f) predpokladaný dátum odoslania a predpokladaného prevzatia; to neplatí, ak ide o prepravu zbraní alebo streliva medzi podnikateľmi.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 podnikateľ priloží úradne osvedčenú kópiu úradného povolenia podľa osobitného predpisu.31)

(4) Ak žiadosť o vydanie povolenia neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.

(5) Ministerstvo vydá povolenie na prepravu, ktoré obsahuje údaje uvedené v odseku 2, po preskúmaní bezpečnosti prepravy zbraní alebo streliva, pričom môže byť vydané najviac na dobu troch rokov. Povolenie musí mať prepravca pri preprave zbraní alebo streliva počas ich prepravy pri sebe a na požiadanie povolenie predložiť príslušníkovi Policajného zboru.

(6) Ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu zbraní alebo streliva podľa odseku 1, je povinný najneskôr sedem dní pred začatím prepravy písomne oznámiť ministerstvu presný dátum začatia a ukončenia prepravy, názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice pri vstupe do Slovenskej republiky, názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice pri výstupe zo Slovenskej republiky, trasu prepravy s uvedením predpokladaných miest odpočinku, spôsob zabezpečenia proti strate, odcudzeniu a zneužitiu prepravovaných zbraní a streliva na území Slovenskej republiky.

(7) Prepravca zbraní alebo streliva je povinný ich zabezpečiť proti strate, odcudzeniu a zneužitiu.

(8) Ministerstvo poskytne tomu, komu bolo vydané povolenie podľa odseku 1, zoznam zbraní alebo streliva, ktoré nemôžu byť dovezené na územie jednotlivých členských štátov Európskej únie bez ich predchádzajúceho súhlasu.
§ 48
Spoločné ustanovenia na vývoz, dovoz a prevoz zbrane a streliva

(1) Každý, kto vyváža, dováža alebo vykonáva prevoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní cez vonkajšiu štátnu hranicu, je túto skutočnosť povinný oznámiť útvaru policajného zboru, ktorý vykonáva hraničnú kontrolu na hraničnom priechode a colnému úradu na colnom priechode Slovenskej republiky; to neplatí, ak je vývoz alebo dovoz uskutočnený v zásielkach. Zároveň je povinný predložiť zbrojný sprievodný list, povolenie podľa § 47 alebo európsky zbrojný pas. Povolenie alebo európsky zbrojný pas musí mať vždy pri sebe, ak má pri sebe zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní, a predložiť ho príslušnému orgánu na kontrolu.

(2) Každý, kto vyváža a opätovne dováža zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní, je povinný najmenej päť pracovných dní pred dátumom ich predpokladaného vývozu oznámiť policajnému útvaru príslušnému podľa § 40 ods. 2

a) osobné údaje a číslo cestovného dokladu osoby, ktorá prepravu vykoná,
b) miesto, kam má byť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní vyvezené,
c) údaje o zbrani kategórie A, zbrani kategórie B, zbrani kategórie C podľa § 9 ods. 2 písm. c) a údaje identifikujúce strelivo podľa § 40 ods. 2 písm. e),
d) hraničný priechod na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice, cez ktorý sa vývoz a opätovný dovoz vykoná,
e) údaje o dopravnom prostriedku,
f) dátum predpokladaného vývozu a opätovného dovozu.

(3) Ustanovenia § 40 až 43 sa nevzťahujú na vývoz, dovoz alebo prevoz zbrane alebo streliva uskutočňovaný podnikateľom v rámci jeho podnikateľskej činnosti podľa osobitného predpisu.32)
ÔSMA ČASŤ
STRELNICA

§ 49
Prevádzkovanie strelnice

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba môže prevádzkovať strelnicu na základe povolenia vydaného policajným útvarom. Policajný útvar vydá povolenie na základe písomnej žiadosti, ak strelnica umožňuje bezpečné používanie zbraní a streliva na základe znaleckého posudku podľa odseku 3 písm. c).

(2) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice musí obsahovať

a) osobné údaje žiadateľa, u fyzickej osoby - podnikateľa osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
b) miesto, kde má byť strelnica prevádzkovaná,
c) osobné údaje fyzickej osoby, ktorá zodpovedá za bezpečnú prevádzku strelnice (ďalej len "správca strelnice").

(3) K žiadosti o povolenie na prevádzkovanie strelnice je žiadateľ povinný pripojiť

a) kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iného úradu, ak je potrebné podľa osobitného predpisu, 33)
b) prevádzkový poriadok strelnice,
c) znalecký posudok na strelnicu, ktorá je predmetom žiadosti, vypracovaný znalcom z odboru zbraní a výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc, a
d) úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak má byť strelnica používaná na podnikateľské účely.

(4) Ak žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 2 a 3, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
§ 50
Správca strelnice

(1) Správcom strelnice môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držiteľom skupiny A, B, C, D alebo E zbrojného preukazu.

(2) Správca strelnice je povinný

a) pri výkone funkcie nosiť viditeľne označenie "Správca strelnice" ustanovené prevádzkovým poriadkom strelnice,
b) zaistiť dostupnosť prevádzkového poriadku strelnice,
c) zaistiť ochranu strelnice v súlade s prevádzkovým poriadkom,
d) zaistiť, aby streľbu na strelnici vykonávala len osoba, ktorá je na to oprávnená,
e) zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom návykovej látky,
f) zastaviť streľbu na strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie osoby pri prevádzkovaní strelnice,
h) zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici.

(3) Správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá nedodržiava prevádzkový poriadok.
§ 51
Povinnosti prevádzkovateľa strelnice

(1) Prevádzkovateľ strelnice je povinný oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie strelnice

a) zmenu prevádzkového poriadku strelnice,
b) zmenu správcu strelnice,
c) zmeny, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť prevádzkovania strelnice overené znalcom,
d) ukončenie prevádzkovania alebo zrušenie strelnice,
do siedmich dní odo dňa zmeny alebo ukončenia prevádzkovania alebo zrušenia strelnice.

(2) Prevádzkovateľ strelnice je ďalej povinný vybaviť strelnicu lekárničkou prvej pomoci, ktorej obsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) Prevádzkovateľ strelnice je povinný v prípade zmeny podľa odseku 1 písm. c) predložiť nový znalecký posudok podľa § 49 ods. 3 písm. c).
§ 52
Pozastavenie prevádzkovania strelnice

(1) Policajný útvar rozhodne o pozastavení prevádzkovania strelnice, ak

a) prevádzkovanie strelnice preukázateľne ohrozuje život alebo zdravie osôb, životné prostredie alebo majetok,
b) správca strelnice ukončil svoju funkciu a prevádzkovateľ strelnice neustanoví nového správcu strelnice do 21 dní od ukončenia výkonu funkcie doterajšieho správcu strelnice.

(2) Policajný útvar môže rozhodnúť o pozastavení prevádzkovania strelnice aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, za ktorých bolo vydané povolenie na jej prevádzkovanie.

(3) Policajný útvar v rozhodnutí o pozastavení prevádzkovania strelnice ustanoví primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov; túto lehotu možno v odôvodnených prípadoch predĺžiť na písomnú žiadosť prevádzkovateľa strelnice.

(4) Policajný útvar povolenie na prevádzkovanie strelnice rozhodnutím zruší, ak nebudú v ustanovenej lehote odstránené nedostatky, pre ktoré bolo prevádzkovanie strelnice pozastavené.

(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení alebo zrušení prevádzkovania strelnice podľa odsekov 1 a 2 nemá odkladný účinok.
DEVIATA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O MANIPULÁCII SO ZBRAŇAMI A STRELIVOM

§ 53
Predbežné zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného listu

Príslušník Policajného zboru je oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, aby ich držiteľovi zabránil v konaní, ktorým porušuje povinnosť alebo nedodržuje zákaz ustanovený týmto zákonom. Držiteľovi vydá potvrdenie o prevzatí predbežne zaistenej veci a neodkladne ju odovzdá s uvedením dôvodu zaistenia policajnému útvaru, ktorý rozhodne o jej zaistení podľa § 54, o odňatí zbrojného preukazu podľa § 26 alebo o odňatí zbrojného sprievodného listu podľa § 45; ak nie je dôvod na takýto postup, policajný útvar držiteľovi predbežne zaistenú vec neodkladne vráti.
§ 54
Zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného listu

(1) Policajný útvar rozhodne o zaistení zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane alebo zbrojného sprievodného listu, ak proti držiteľovi zbrojného preukazu alebo zbrojného sprievodného listu bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin uvedený v § 19 ods. 1.

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

(3) Kto prechováva zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, o ktorých zaistení bolo rozhodnuté podľa odseku 1, je povinný uvedené veci odovzdať bezodkladne do úschovy (§ 39) policajnému útvaru, ktorý o ich zaistení rozhodol. Policajný útvar vydá o prevzatí zaistených vecí potvrdenie.

(4) Ak nie je povinnosť uvedená v odseku 3 splnená dobrovoľne, policajný útvar zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list odníme34) z dôvodu zaistenia.

(5) Ak pominú dôvody, ktoré viedli k zaisteniu zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane alebo zbrojného sprievodného listu, policajný útvar, v ktorom sú tieto veci v úschove, ich bez zbytočného odkladu vráti po predložení vydaného potvrdenia o zaistení veci tomu, komu boli zaistené; ak nie je ten, komu bola vec zaistená, jej vlastníkom, musí sa vrátiť vlastníkovi zaistenej veci.
 

 

§ 55
Zabezpečenie zbraní a streliva

(1) Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.

(2) Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorí držia menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov, sú povinní zbrane a strelivo zabezpečiť v uzamykateľnom trezore.

(3) Ručná zbraň kategórie A a viac než 10 držaných zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac než 10 000 kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom skriňovom trezore.

(4) Ručné zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 v počte viac než päť držaných kusov, zbraň kategórie A, ktorá nie je ručnou zbraňou, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C v počte viac než 20 držaných kusov, alebo viac než 20 000 držaných kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom trezore, v uzamknutej miestnosti alebo v samostatnom objekte; tieto zbrane musia byť zabezpečené poplachovým systémom na hlásenie narušenia.

(5) Vystavovaná zbraň alebo strelivo vo výkladoch musia mať v prevádzkovej dobe zabezpečenú uzamykateľnú otvárateľnú stenu výkladu; mimo prevádzkovú dobu sa pri ich zabezpečení postupuje podľa odsekov 1 až 4.

(6) Zbraň musí byť zabezpečená v nenabitom stave, to znamená, že zbraň nie je nabitá strelivom v zásobníku, nábojovej schránke, nábojovej komore hlavne alebo v nábojových komorách valca revolvera.

(7) Ak má zbraň odnímateľný zásobník na náboje, zásobník sa ukladá oddelene od zbrane a musí byť uzamknutý samostatným zámkom. Zásobníky môžu byť uložené spolu so strelivom. Zásobník môže byť uložený so zbraňou len vtedy, ak ide o zbraň určenú na predaj v rámci podnikateľskej činnosti a výrobca zbraň zabalil spoločne so zásobníkom.

(8) Kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov musia byť zabezpečené tak, aby k nim nemala prístup nepovolaná osoba. Ak ide o právnické osoby alebo podnikateľa, musia byť náhradné kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov u vedúceho zamestnanca právnickej osoby alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie v zapečatenej schránke alebo zapečatenej obálke.

(9) Držiteľ zbrane kategórie D je povinný zbraň alebo strelivo do nej riadne zabezpečiť proti jej zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.

(10) Zo zbrane uvedenej v § 7 písm. a), d) a e) sa môže strieľať len na strelnici (§ 49); táto zbraň musí byť označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu.3)

(11) Streľba zo zbrane uvedenej v § 7 písm. b), c) a f) je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku.
§ 56
Zverenie, vypožičanie a prenájom zbrane a streliva

(1) Zverenie zbrane alebo streliva je prenechanie zbrane alebo streliva inej osobe pod dohľadom osoby uvedenej v odseku 4 písm. c), odseku 6 alebo odseku 8.

(2) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu, iba počas

a) športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je streľba,
b) praktického streleckého výcviku,
c) prípravy na budúce povolanie súvisiace s držaním alebo nosením zbrane alebo praktického streleckého výcviku na skúšky z poľovníctva,
d) výučby brannej prípravy alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba, opravy a skúšky zbrane a streliva, alebo
e) filmovej alebo divadelnej činnosti, ak ide o zbraň upravenú na streľbu nábojkami alebo cvičnými nábojmi.

(3) Držiteľ skupiny F zbrojnej licencie môže zveriť zbraň a strelivo do tejto zbrane na poľovné účely v poľovnom revíre pod dohľadom osoby uvedenej v odseku 4 písm. c) osobe, ktorá nemá zbrojný preukaz, ak je táto osoba držiteľom platného poľovného lístka.

(4) Ak držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie zverí zbraň alebo strelivo do používania fyzickej osobe podľa odsekov 1 a 2, je povinný

a) poučiť túto osobu o bezpečnej manipulácii so zbraňou a strelivom,
b) dbať o nutnú opatrnosť,
c) zaistiť prítomnosť osoby, ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie, ktorá zaistí bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom.

(5) Zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní možno zveriť fyzickej osobe len na dobu nevyhnutne potrebnú, a to iba na vykonanie streľby na strelnici, ak nejde o streľbu zo zbrane uvedenej v odseku 2 písm. e) a v odseku 3.

(6) Pri výučbe, príprave alebo súťažiach, ktorých súčasťou je streľba, môže osoba vo veku od 12 rokov do 18 rokov používať zbraň iba v prítomnosti osoby staršej ako 25 rokov, ktorá je držiteľom skupiny A, B, C, D alebo E zbrojného preukazu najmenej tri roky; tá je povinná zaistiť bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom.

(7) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže vypožičať alebo prenajať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C inému držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu len spolu s preukazom zbrane a potvrdením o vypožičaní alebo prenájme zbrane, ktoré potvrdí policajný útvar, ktorý zbraň eviduje; túto zbraň je možné vypožičať alebo prenajať len na účely výkonu práva poľovníctva alebo na športovú streľbu. Potvrdenie sa nevyžaduje v prípade vypožičania alebo prenájmu zbrane od prevádzkovateľa strelnice, na ktorej sa streľba zároveň vykonáva. Držiteľ zbrojného preukazu, ktorému je zbraň vypožičaná alebo prenajatá, je povinný mať pri manipulácii so zbraňou okrem zbrojného preukazu aj preukaz zbrane a potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane. Držiteľ zbrane, ktorý vypožičal alebo prenajal zbraň, odovzdá po vrátení zbrane potvrdenie na policajný útvar, ktorý zbraň eviduje.

(8) Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 rokov; zveriť zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.
§ 57
Verejné vystavovanie zbrane a streliva

(1) Zbraň alebo strelivo možno verejne vystavovať len na základe povolenia vydaného ministerstvom.

(2) Povolenie na verejné vystavovanie zbrane alebo streliva sa vydáva na základe písomnej žiadosti usporiadateľa výstavy, ktorá obsahuje

a) osobné údaje usporiadateľa výstavy; u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
b) miesto a čas trvania výstavy,
c) údaje o zbraniach podľa § 9 ods. 2 písm. c), údaje o strelive podľa § 40 ods. 2 písm. e) alebo druh, značku, typ a výrobné číslo zakázaných doplnkov zbraní, ktoré majú byť vystavované,
d) množstvo vystavovaných zbraní a streliva,
e) údaje o vlastníkoch vystavovaných zbraní, streliva alebo zakázaných doplnkov zbraní v rozsahu podľa písmena a),
f) spôsob vystavovania a zabezpečenia zbrane a streliva pred zneužitím, stratou alebo odcudzením.

(3) Ak žiadosť o vydanie povolenia na vystavovanie zbrane neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 2, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo konanie zastaví.

(4) Ministerstvo pred vydaním povolenia na verejné vystavovanie zbrane alebo streliva posúdi najmä podmienky zabezpečenia zbrane alebo streliva proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo. V povolení na verejné vystavovanie zbrane alebo streliva môže stanoviť ďalšie podmienky na ich zabezpečenie. Ak nebudú podmienky zabezpečenia splnené, žiadosť o povolenie zamietne.

(5) Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa žiadosť o povolenie vystavovať zbrane a strelivo zamietne, nemá odkladný účinok.

(6) Ak dôjde k porušeniu podmienok zabezpečenia zbrane a streliva pri ich verejnom vystavovaní, ministerstvo vyzve držiteľa povolenia, aby odstránil zistené nedostatky. V prípade neuposlúchnutia výzvy alebo pri opakovanom porušení podmienok zabezpečenia zbrane a streliva ministerstvo povolenie na verejné vystavovanie zruší rozhodnutím. O zrušení povolenia okamžite vyrozumie vystavovateľa. Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie o zrušení povolenia na verejné vystavovanie oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia ministerstvo doručí bez zbytočného odkladu. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia nemá odkladný účinok.
§ 58
Znehodnotenie a zničenie zbrane a streliva a výroba rezov zbrane a streliva

(1) Znehodnotiť, zničiť alebo vyrobiť rez zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní možno na základe povolenia vydaného policajným útvarom, na ktorom je zbraň zaevidovaná, na základe písomnej žiadosti.

(2) Žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať

a) osobné údaje žiadateľa, u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
b) dôvod znehodnotenia, zničenia alebo vyrobenia rezu zbrane alebo streliva,
c) údaje o zbrani [§ 9 ods. 2 písm. c)] alebo údaje o strelive [§ 40 ods. 2 písm. e)].

(3) Ak žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.

(4) Vlastník zbrane uvedenej v odseku 1 je povinný pred jej znehodnotením alebo zničením, alebo výrobou jej rezu predložiť zbraň policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje, na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Na skúmanie vlastník zbrane predloží

a) zbraň,
b) preukaz zbrane, ak ide o evidovanú zbraň,
c) písomný súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o zbraň, ktorá je kultúrnou pamiatkou;
o ich prevzatí vydá policajný útvar na predpísanom tlačive potvrdenie, ktorého náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(5) Policajný útvar žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie alebo na vyrobenie rezu rozhodnutím zamietne, ak kriminalistickou expertízou bolo zistené, že s touto zbraňou bol spáchaný trestný čin alebo priestupok alebo nebol daný súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti znehodnotiť alebo zničiť zbraň, alebo vyrobiť rez zbrane. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

(6) Žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, môže zbraň alebo strelivo odovzdať na znehodnotenie, zničenie alebo na výrobu rezu iba osobe, ktorá je držiteľom skupiny B zbrojnej licencie; o prevzatí zbrane alebo streliva je táto osoba povinná vydať žiadateľovi potvrdenie.

(7) Žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, je povinný policajnému útvaru, ktorý povolenie vydal, predložiť do siedmich dní po zničení, znehodnotení alebo po výrobe rezu zbrane alebo streliva potvrdenie o jej znehodnotení, zničení alebo o výrobe rezu, ktoré vydá žiadateľovi osoba, ktorá znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo streliva vykonala.

(8) Držiteľ znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane nesmie so znehodnotenou zbraňou alebo s rezom zbrane na verejne prístupných miestach viditeľne manipulovať; pri preprave znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane je povinný mať pri sebe potvrdenie o jej znehodnotení alebo o výrobe rezu.
§ 59
Postup držiteľa zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu po zániku ich platnosti

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie je povinný do siedmich dní odo dňa zániku ich platnosti

a) odovzdať policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje, zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, alebo strelivo do týchto zbraní do úschovy (§ 39),
b) previesť vlastníctvo zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C, alebo strelivo do týchto zbraní na iného oprávneného držiteľa, alebo
c) požiadať policajný útvar o povolenie na zničenie, znehodnotenie alebo na výrobu rezu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C a odovzdať na zničenie, znehodnotenie alebo na výrobu rezu zbrane osobe, ktorá je na túto činnosť oprávnená.
§ 60
Úmrtie držiteľa zbrane alebo streliva

(1) V prípade úmrtia alebo vyhlásenia osoby, ktorá držala zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, alebo strelivo do týchto zbraní, za mŕtvu35) je ten, kto žil s touto osobou v čase jej smrti alebo vyhlásenia za mŕtvu v spoločnej domácnosti, povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť policajnému útvaru a umožniť prevzatie zbrane a streliva do úschovy policajnému útvaru; to neplatí, ak mu táto okolnosť nebola známa. O oznámení vydá policajný útvar potvrdenie.

(2) Policajný útvar oznámi súdu, ktorý vykonáva konanie o dedičstve, informáciu o zomrelom vlastníkovi zbrane a o jeho zbrani alebo strelive.
§ 61
Dedenie zbrane alebo streliva

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla dedením do vlastníctva zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, alebo strelivo do týchto zbraní a nie je držiteľom príslušných oprávnení na jej držanie, je oprávnená požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie, o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3, prípadne o vydanie zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz zbrane alebo streliva; ak tak neurobí do 30 dní od nadobudnutia vlastníctva zbrane alebo streliva dedením alebo bude jeho žiadosť zamietnutá, je povinná postupovať podľa § 59 písm. b) alebo c).

(2) Ak nadobudne vlastníctvo zbrane uvedenej v odseku 1 dedením fyzická osoba, ktorá má zákonného zástupcu, platí pre tohto zástupcu odsek 1 primerane.
§ 62
Oznámenie o prepadnutí zbrane alebo streliva, oznámenie o zhabaní zbrane alebo streliva

Orgán, ktorý v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku rozhodol o prepadnutí zbrane alebo streliva, zhabaní zbrane alebo streliva, zašle kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí jeho právoplatnosti policajnému útvaru.
§ 63
Nálezy dokladov, zbrane alebo streliva

(1) Každý, kto nájde zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu, zbrojný sprievodný list, európsky zbrojný pas alebo preukaz zbrane, je povinný to neodkladne oznámiť a odovzdať tieto doklady príslušníkovi Policajného zboru. O prevzatí dokladov vydá policajný útvar nálezcovi potvrdenie.

(2) Každý, kto nájde zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, alebo strelivo do týchto zbraní, je povinný neodkladne oznámiť ich nález príslušníkovi Policajného zboru. O oznámení vydá ten, kto ho prijal, potvrdenie.
DESIATA ČASŤ
INFORMAČNÉ SYSTÉMY O ZBRANIACH, STRELIVE A STRELNICIACH

§ 64
Informačné systémy

(1) Policajný zbor pri plnení úloh podľa tohto zákona vedie informačný systém, ktorý obsahuje údaje o

a) vydaných zbrojných preukazoch a ich držiteľoch,
b) vydaných európskych zbrojných pasoch,
c) vydaných zbrojných licenciách a ich držiteľoch,
d) vydaných nákupných povoleniach,
e) evidovaných zbraniach a vydaných preukazoch zbraní,
f) vyvezených alebo prevezených zbraniach,
g) vydaných zbrojných sprievodných listoch,
h) povoleniach prepravovať zbrane alebo strelivo,
i) stratených alebo odcudzených zbraniach, zbrojných preukazoch, zbrojných licenciách, preukazoch zbraní a o zbrojných sprievodných listoch,
j) zaistených, zadržaných, odobratých, odovzdaných, prepadnutých alebo o zhabaných zbraniach,
k) zbraniach zničených, znehodnotených alebo z ktorých bol vyrobený rez,
l) strelniciach.

(2) Informačný systém vedený podľa odseku 1 obsahuje osobné údaje v rozsahu údajov uvádzaných na žiadostiach alebo v rozsahu údajov uvádzaných na ostatných tlačivách podľa tohto zákona, alebo údajov získaných v konaniach podľa tohto zákona.

(3) Pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 1 a pri ich ochrane sa postupuje podľa osobitného predpisu, 36) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 65
Uschovávanie údajov a dokumentácie

(1) Údaje v informačnom systéme vedenom podľa § 64 možno uschovávať v písomnej forme, na technických nosičoch dát alebo spôsobom kombinujúcim uvedené formy a v rovnakej forme aj prenášané.

(2) Údaje evidované technickými nosičmi dát sa uschovávajú po dobu desiatich rokov od zániku platnosti dokladov, z ktorých boli údaje použité.

(3) Údaje evidované v písomnej podobe sa uschovávajú po dobu desiatich rokov od zániku platnosti dokladov, z ktorých boli údaje použité.

(4) Pri uschovávaní dokumentácie súvisiacej s vedením informačného systému sa postupuje podľa osobitného predpisu.29)
§ 66
Poskytovanie údajov

Ministerstvo poskytuje informácie

a) o preprave zbraní alebo streliva členskému štátu Európskej únie, na jeho územie alebo cez jeho územie; o preprave zbraní alebo streliva podnikateľmi, ktorí nemajú miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, informujú najneskôr v priebehu prepravy,
b) o vydaní povolenia na nadobudnutie vlastníctva alebo držania zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B príslušnému členskému štátu Európskej únie, ak má osoba, ktorej bolo toto potvrdenie vydané, miesto pobytu v tomto členskom štáte,
c) o nadobudnutí vlastníctva zbrane kategórie C príslušnému členskému štátu Európskej únie, ak má osoba, ktorá nadobudla vlastníctvo tejto zbrane, miesto pobytu v tomto členskom štáte.
JEDENÁSTA ČASŤ
DOZOR

§ 67

(1) Dozor nad dodržiavaním tohto zákona a predpisov na jeho vykonávanie v rámci svojej pôsobnosti u držiteľa zbrojného preukazu, zbrojnej licencie, európskeho zbrojného pasu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu vykonáva

a) ministerstvo,
b) policajný útvar.

(2) Výkon dozoru sa riadi základnými pravidlami kontrolnej činnosti v štátnej správe podľa osobitného predpisu.37) Pri výkone dozoru sú orgány dozoru uvedené v odseku 1 oprávnené

a) požadovať predloženie zbrane a streliva a príslušných dokladov na kontrolu,
b) vykonávať kontrolu bezpečného používania a bezpečného uloženia zbrane a streliva.
DVANÁSTA ČASŤ
SANKCIE

§ 68
Správne delikty

(1) Policajný útvar môže uložiť držiteľovi zbrojnej licencie alebo prevádzkovateľovi strelnice pokutu až do

a) 33 193 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. b), c), e), g), k), o) alebo p), § 35 ods. 3 a 4 alebo § 51 ods. 1 písm. c),
b) 16 596 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. a), f), i) alebo m) alebo § 51 ods. 1) písm. a) alebo d),
c) 8298 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. d), h) alebo j) alebo § 51 ods. 1 písm. b),
d) 3319 eur, ak poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom, než ako je uvedené v písmenách a) až c).

(2) Policajný útvar pri ukladaní pokút prihliada na povahu protiprávneho konania, charakter a rozsah jeho následkov, na prípadné opakované porušenie povinnosti alebo na to, či bolo porušených viac povinností.

(3) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa policajný útvar oprávnený na uloženie pokuty o porušení dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 69
Priestupky

(1) Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto

a) bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva, alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa tohto zákona,
b) poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 a 7, § 12 ods. 2 a 3, § 28 ods. 1 písm. b), m), n) a § 28 ods. 4 písm. b) a f),
c) urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde, alebo
d) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 1659 eur. Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) možno uložiť pokutu do 663 eur.

(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva policajný útvar.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.38)
TRINÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia
§ 70

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na konanie vo veciach upravených týmto zákonom všeobecný predpis o správnom konaní.39)

(2) Ak sa žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie, zbrojného sprievodného listu alebo európskeho zbrojného pasu v plnom rozsahu vyhovie, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá nákupné povolenie, zbrojný preukaz, zbrojná licencia, zbrojný sprievodný list alebo európsky zbrojný pas.
§ 71

Fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná v zoznamoch znalcov9) v odbore zbraní a streliva môže držať bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie zbrane a strelivo, ak ide o zbrane a strelivo, ktoré sú predmetom znaleckého skúmania.
§ 72
Prechodné ustanovenia

(1) Zbrojný preukaz vydaný pred 1. januárom 2004 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona s tým, že držiteľ zbrojného preukazu vydaného pred 1. januárom 2004, preukazujúceho oprávnenie na

a) nosenie zbrane a streliva sa považuje za držiteľa skupiny A zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
b) držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku sa považuje za držiteľa skupiny B zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
c) držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu sa považuje za držiteľa skupiny C zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
d) držanie zbrane a streliva na poľovné účely sa považuje za držiteľa skupiny D zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
e) držanie zbrane a streliva na športové účely sa považuje za držiteľa skupiny E zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
f) držanie zbrane na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
g) držanie streliva na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
pričom jeho platnosť sa skončí dňom, ktorý je vyznačený v zbrojnom preukaze. Jeho držiteľ je povinný písomne požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu najneskôr 60 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu.

(2) Hromadný zbrojný preukaz vydaný pred 1. januárom 2004 sa považuje za zbrojnú licenciu podľa tohto zákona s tým, že držiteľ hromadného zbrojného preukazu vydaného pred 1. januárom 2004, preukazujúceho oprávnenie na

a) držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojnej licencie podľa tohto zákona,
b) držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojnej licencie podľa tohto zákona,
c) držanie zbrane a streliva na poľovné účely sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojnej licencie podľa tohto zákona,
d) držanie zbrane a streliva na športové účely sa považuje za držiteľa skupiny E zbrojnej licencie podľa tohto zákona,
e) držanie zbrane na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny G zbrojnej licencie podľa tohto zákona,
f) na držanie streliva na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny G zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
pričom jeho platnosť sa skončí 31. decembra 2004, ak sa jeho platnosť neskončí skôr. Jeho držiteľ je povinný najneskôr 60 dní pred skončením jeho platnosti písomne požiadať o vydanie príslušnej skupiny zbrojnej licencie.

(3) Každý, kto k 1. januáru 2004 má v držbe zbraň, na ktorej držanie alebo nosenie nebolo podľa doposiaľ platných predpisov potrebné mať zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný preukaz a podľa tohto zákona sa zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie podľa tohto zákona najneskôr do 30. júna 2004; do rozhodnutia policajného útvaru je oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, najdlhšie však do 31. júla 2004.

(4) Každý, komu bol vydaný zbrojný preukaz pred 1. septembrom 2002, je povinný predložiť do 1. apríla 2004 odpis z registra trestov policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.

(5) Zbrojný sprievodný list vydaný pred 1. januárom 2004 sa považuje za zbrojný sprievodný list podľa tohto zákona.

(6) Vyjadrenie policajného útvaru na zriadenie strelnice vydané pred 1. januárom 2004 sa považuje za povolenie vydané policajným útvarom podľa tohto zákona.

(7) Každý, kto k 1. januáru 2004 prevádzkuje strelnicu, je povinný do 31. marca 2004 ustanoviť správcu strelnice a vybaviť strelnicu lekárničkou; zároveň je povinný oznámiť do siedmich dní od ustanovenia správcu strelnice jeho osobné údaje policajnému útvaru príslušnému na vydanie povolenia.

(8) Každý, kto k 1. januáru 2004 drží alebo nosí zbraň kategórie A, je oprávnený za podmienok ustanovených týmto zákonom požiadať do 30. júna 2004 o udelenie výnimky podľa § 8; ak tak neurobí alebo sa mu výnimka neudelí, je povinný postupovať podľa § 59 písm. b) alebo c).
§ 72a
Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania

(1) Trestnosť nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň alebo časť zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, ak v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona túto zbraň dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie.

(2) Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol podľa odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku útvaru ministerstva špecializovaného na znaleckú činnosť40) spáchaný trestný čin; žiadosť možno podať do dvoch mesiacov od písomného oznámenia, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, ktoré zašle policajný útvar. Policajný útvar zaeviduje zbraň, ak sú splnené podmienky podľa § 37, s tým, že sa nepožaduje predloženie potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia zbrane. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada v ustanovenej lehote, zbraň pripadne do vlastníctva štátu a spravuje ju ministerstvo.
§ 73
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu č. 209/1998 Z. z., zákona č. 79/2000 Z. z. a čl. IV zákona č. 418/2002 Z. z.
Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z. a zákona č. 506/2002 Z. z. sa mení takto:

1. Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 80e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004

Živnostenské oprávnenia vydané na podnikanie so zbraňami a strelivom pred 1. januárom 2004 zostávajú zachované."

2. V prílohe č. 2 v skupine 214 - Ostatné sa vypúšťa živnosť "Znehodnocovanie streliva" uvedená v položke č. 31 vrátane textu uvedeného v stĺpcoch "Preukaz spôsobilosti" a "Poznámka".

3. V prílohe č. 3 skupina 302 vrátane nadpisu znie:
"SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
1. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo 10 rokov praxe v odbore
2. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo 10 rokov praxe v odbore
3. Ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva vek 21 rokov a preukaz pyrotechnika skupiny A alebo B, alebo C
4. Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona
5. Preprava zbraní a streliva
6. Prevádzkovanie strelnice".
Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z. a zákona č. 480/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 30 písmená a) až g) znejú:
"a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
500 Sk
b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
1. prvá skúška
1 500 Sk
2. opakovaná skúška
800 Sk
c) Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu
500 Sk
d) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu
100 Sk
e) Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu
500 Sk
f) Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu
100 Sk
g) Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie
5 000 Sk".

2. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 30 sa za písmenom g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
"h) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice
5 000 Sk.".

3. Doterajší text poznámky k položke 30 sadzobníka správnych poplatkov sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
"2. Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je 100 Sk.".

4. V sadzobníku správnych poplatkov položke 31 písmená a) až e) znejú:
"a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť
500 Sk
b) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo
500 Sk
c) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane alebo na výrobu rezu zbrane
200 Sk
d) Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom
1 000 Sk
e) Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A
3 000 Sk".

5. V texte oslobodenia k položke 31 bodu 4 sadzobníka správnych poplatkov sa slová "podľa písmena c) a d)" nahrádzajú slovami "podľa písmena b)".

6. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 31 sa vypúšťa poznámka 6.

7. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 32 písmená a) až c) znejú:
"a) Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej
500 Sk
b) Predĺženie úschovy zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej
300 Sk
c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva
5 000 Sk".

8. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 260 písmená a) a b) znejú:
"a) každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo špeciálneho expanzného prístroja
450 Sk
b) streliva
100 Sk".
Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z. a zákona č. 422/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

"h) nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.".
Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 43 ods. 2, 3 a 5, § 46, § 47 ods. 8 a § 66, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

________________________________________
1)§ 2 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
2)Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 370/2001 Z. z.
3)Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
4)§ 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
5)§ 2 ods. 2 zákona č.115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
6)§ 4 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 496/2002 Z. z.
7)§ 4 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
8)Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
10)§ 2 ods. 1 zákona č. 115/1998 Z. z.
11)§ 17 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.
12)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
13)Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 379/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
14)Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon), zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
15)Zákon č. 179/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19)§ 41 ods. 2 Trestného zákona.
20)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
21)Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.
21a)Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21aa)Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 460/2000 Z. z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru.
23)§ 10 Občianskeho zákonníka.
24)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)§ 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
27)§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka.
28)§ 721 až 723 Občianskeho zákonníka.
29)Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
30)Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.
31)Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.
32)Zákon č. 179/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
33)Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
34)§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
35)§ 195 až 200 Občianskeho súdneho poriadku.
36)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
37)§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.
38)Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
39)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
40)Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Príloha č. 1
k zákonu č. 190/2003 Z. z.

Vzor 05

Príloha č. 2
k zákonu č. 190/2003 Z. z.

Vzor 05

Príloha č. 3
k zákonu č. 190/2003 Z. z.

Vzor 05

Príloha č. 4
k zákonu č. 190/2003 Z. z.

Vzor 05

Príloha č. 5
k zákonu č. 190/2003 Z. z.

Vzor 05