< návrat zpět

Zabezpečení zbraní a střeliva

195/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 338zo odst. 4 č. 99/1963 Sb., OSŘ

 20/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže

 405/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

č. 338/2002 Sb.
ze dne 26. června 2002
o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami

Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 347/2003 Sb. (k 17. 10. 2003) mění § 2 písm. e), v § 3 mění první větu 503/2005 Sb. (k 28.12.2005) v § 2 písm. a) a b) nahrazuje slova
Vláda nařizuje podle § 79 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví technické požadavky pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva (dále jen „zbraně“) a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami (dále jen „látky a předměty“).
Technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní
§ 2
Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují
a) uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy1) ČSN EN 1143-1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300,
b) zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300,
c) uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
d) uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen „zvláštní objekt“), které splňují požadavky podle § 3,
e) komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
f) výloha a skla výloh, které splňují podmínky podle § 4, nebo
g) sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu.
§ 3
Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1 nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle České technické normy ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.
§ 4
Výloha má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze nahradit
a) pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 10 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, nebo
b) posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži uvedené v písmenu a) se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1143-1.
Podmínky skladování, přechovávání a zacházení s látkami a předměty
§ 5
(1) Látky a předměty lze skladovat v prostorách, které jsou k tomuto účelu schváleny.
(2) Látky a předměty určené k prodeji lze v bytových domech a stavbách pro obchod přechovávat pouze v prostorách a v množství, které nepřevyšuje váhu či počet, uvedených v příloze k tomuto nařízení.
§ 6
Látky a předměty lze přechovávat
a) v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití,
b) pouze tak, aby případným výbuchem nebo požárem neohrozily životy, zdraví a majetek,
c) v původních obalech výrobce nebo takových obalech, které splňují požadavky na bezpečnost obdobně jako původní obaly,
d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C,
e) odděleně od hořlavých a lehce zápalných předmětů a
f) mimo obytné místnosti.
§ 7
(1) Zacházení s látkami a s předměty při přebíjení nábojů lze provádět pouze v uzavřených prostorách.
(2) Při přebíjení nábojů
a) nelze používat otevřeného ohně a kouřit,
b) lze používat pouze přístroje a zařízení v technickém stavu zaručujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu a
c) lze používat pouze nepoškozenou nábojnici.
§ 8
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Příloha k nařízení vlády č. 338/2002 Sb.
Největší dovolená množství černého prachu, bezdýmného prachu a zápalek určených k prodeji přechovávaných v provozovně podnikatele v bytových domech a stavbách pro obchod
Látky a předměty
Bytový dům
Stavba pro obchod
prodejní prostor1)
přilehlý prostor2)
prodejní prostor1)
přilehlý prostor2)
Černý prach
nepřipouští se
3 kg (netto)
nepřipouští se
15 kg (netto)
Bezdýmný prach
nepřipouští se
10 kg (netto)
nepřipouští se
25 kg (netto)
Zápalky pro pistolové a kulové náboje
nepřipouští se
10 000 ks
nepřipouští se
20 000 ks
Zápalky pro brokové náboje
nepřipouští se
5 000 ks
nepřipouští se
10 000 ks
Poznámky k textu přílohy předpisu
Poznámky pod čarou
Poznámka k textu předpisu
1) § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.