< návrat zpět

Zkoušení zbraní a střeliva

 119/2002 Sb. - Zákon o střelných zbraních a střelivu

 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnic

 10/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 495/2005 Sb., kterým se mění č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, zrušení ust. č. 198/2002 Sb., č. 435/2004 Sb. a č. 563/1991 Sb.

 181/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 36 odst. 2 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

 177/2013 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

 284/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou č. 303/2011 Sb.

 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření

 154/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují pří

 154/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 3 č. 548/2005 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a o zastavení řízení o návrhu na zrušení § 3 a § 16 č. 364/2004 Sb.

 210/2003 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 12a odst. 5 věty druhé č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání

 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech

Nutno vzít v úvahu následující, pozměňující předpisy:

ZÁKON
č. 156/2000 Sb.


ze dne 18. května 2000
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 119/2002 Sb. (k 1.1.2003) mění v § 17 odst. 3 doplňuje písm. e), též ruší část druhou 309/2002 Sb. (k 1.1.2009) § 17 odst. 2, dosud neuvedeno 227/2003 Sb. (k 1.10.2003) mění - 57 novelizačních bodů ÚZ 407/2003 Sb. 444/2005 Sb. (k 1.1.2006) v § 22 odst. 7 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 24 36/2008 Sb. (k 12.2.2008) mění § 17 odst. 3 a 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ, STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických výrobků (dále jen „kontrolované osoby“), jakož i držitelů průkazů zbraní při jejich ověřování,
b) výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) a kontrolní činnost s tím spojenou.
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kontrolovanými výrobky stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické výrobky,
b) ověřováním činnost, při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou zjišťují vlastnosti kontrolovaných výrobků, shoda s technickými požadavky na ně stanovenými (§ 4) a označování uvedených výrobků zkušebními značkami (§ 19), jakož i ověření, zda se jedná o výbušninu, výbušný předmět nebo pyrotechnický výrobek,4a)
c) výrobcem ten, kdo zhotovuje kontrolované výrobky anebo jejich hlavní části anebo se za výrobce označuje tím, že je opatří svou obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, ochrannou známkou nebo jiným rozlišovacím znakem, anebo ten, kdo je upravuje,
d) dovozcem ten, kdo dováží kontrolované výrobky do České republiky anebo zastupuje výrobce, pokud se tento výrobce nenachází na území České republiky,
e) distributorem ten, kdo kontrolované výrobky prodává, jejich prodej zprostředkovává nebo jiným způsobem je poskytuje uživatelům, i když svou činností vlastnosti kontrolovaných výrobků přímo neovlivňuje,
f) vývozcem ten, kdo kontrolované výrobky vyváží z České republiky,
g) opravcem ten, kdo u stanovených střelných zbraní zejména odstraňuje závady, mění jejich vlastnosti podle objednávky nebo provádí jejich údržbu, úpravu, montáž nebo seřizování,
h) uvedením kontrolovaných výrobků na trh okamžik, kdy jsou kontrolované výrobky výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice úplatně nebo bezúplatně předány nebo nabídnuty k předání za účelem distribuce nebo používání anebo kdy jsou k nim převedena vlastnická práva.
(2) Druhy střelných zbraní a jejich částí, které podléhají ověřování4b) , (dále jen „stanovené střelné zbraně“) jsou
a) palné zbraně, kterými jsou
1. brokové zbraně,
2. kulové zbraně,
3. zbraně vybavené kulovými a brokovými hlavněmi (dále jen „kombinované zbraně“),
4. zbraně s omezenou kinetickou energií,
5. zbraně pro jedno použití,
6. historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní, které jsou způsobilé ke střelbě,
7. balistická měřidla určená k zjišťování balistických hodnot (například tlaku, rozptylu, rychlosti střely),
8. signální zbraně,
9. narkotizační zbraně,
10. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka (přístroje jateční, vstřelovací, tvářecí, metné a podobně),
11. expanzní zbraně, kterými jsou akustické zbraně, plynovky a zbraně na granule,
b) plynové zbraně, kterými jsou
1. vzduchovky,
2. větrovky,
3. zbraně na oxid uhličitý či jiný plyn nebo na vzduchovou kartuš,
4. paintballové zbraně,
5. metné zbraně,
6. narkotizační zbraně,
7. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie plyn,
c) části střelných zbraní, kterými jsou hlavní části zbraní, jakož i dnové šrouby střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.
(3) Druhy střeliva a jeho částí, které podléhají ověřování4c) , (dále jen „stanovené střelivo“) jsou
a) střelivo pro palné zbraně, kterým jsou
1. průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebíjené náboje,
2. průmyslově vyráběné střely,
3. průmyslově vyráběné nábojnice,
4. průmyslově vyráběné zápalky,
b) střelivo pro expanzní přístroje, kterým jsou
1. průmyslově vyráběné pracovní nábojky,
2. prachové tablety,
c) střelivo pro expanzní zbraně, kterým jsou
1. průmyslově vyráběné akustické nábojky,
2. průmyslově vyráběné plynové nábojky,
3. průmyslově vyráběné nábojky s granulemi,
d) střelivo pro plynové zbraně - průmyslově vyráběné střely,
e) výmetná náplň - střelivina (bezdýmný a černý prach) určená pro použití ve střelivu a ve střelných zbraních,
f) části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky, pokud jsou na trh uváděny samostatně.
(4) Pyrotechnické výrobky podléhající ověřování jsou předměty, které obsahují pyrotechnické slože nebo výbušniny a které jsou určeny pro zábavné nebo technické účely a jsou zařazeny podle Přílohy A mezinárodní smlouvy o přepravě nebezpečných věcí5a) do třídy I Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou.
(5) Ověřování podléhají i hlavní části pyrotechnických výrobků, zejména výbušné náplně, které jsou rozhodující pro jejich výrobu, pokud jsou na trh uváděny samostatně.
§ 3
Tento zákon se nevztahuje na
a) stanovené střelné zbraně a střelivo určené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, pokud Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad“) toto určení potvrdí,
b) střelné mechanické zbraně,
c) kontrolované výrobky, které jsou nabývány do vlastnictví a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky,5b) ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských
služeb České republiky, anebo ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu5c) nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
d) kontrolované výrobky vyrobené nebo dovezené pro potřeby úřadu za účelem zajištění jeho činností stanovených v § 17,
e) náboje do střelných zbraní, které pro vlastní potřebu zhotovily osoby oprávněné k tomu podle zvláštních právních předpisů, byly-li zhotoveny z částí střeliva splňujících ustanovení tohoto zákona,
f) střelné zbraně držené k muzejním nebo sběratelským účelům nebo činnostem,5d) které nejsou určeny nebo používány ke střelbě a byly k těmto účelům nebo činnostem zaregistrovány příslušným útvarem policie.
§ 4
Technické požadavky na kontrolované výrobky
(1) Technické požadavky na kontrolované výrobky (dále jen „stanovené technické požadavky“) se považují za splněné, jestliže tyto výrobky při uvádění na trh a po dobu jejich používání splňují požadavky stanovené právními předpisy, nebo pokud takové právní předpisy neexistují, splňují požadavky stanovené českými technickými normami. Tyto výrobky musí být schopny plnit funkci, pro kterou jsou určeny, a nesmí při dodržení podmínek určených výrobcem nebo dovozcem ohrozit zdraví, život nebo majetek svých uživatelů anebo přírodní prostředí (dále jen „bezpečnost“).
(2) Splnění stanovených technických požadavků u kontrolovaných výrobků je po provedeném ověřování vyjádřeno jejich označením zkušební značkou (§ 19 odst. 1).
HLAVA II
OVĚŘOVÁNÍ KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ
Ověřování stanovených střelných zbraní
§ 5
(1) Ověřování stanovených střelných zbraní se provádí formou
a) homologace,
b) kusového ověřování, nebo
c) opakovaného kusového ověřování.
(2) Ověřování se neprovádí u dovezených stanovených střelných zbraní před jejich uvedením na trh, pokud jsou označené na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) s výjimkou použitých zbraní.
§ 6
(1) Homologace stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se po ověření dvou kusů od každého typu stanovené střelné zbraně vydává certifikát o homologaci, kterým se dokládá, že
a) typ stanovené střelné zbraně splňuje stanovené technické požadavky,
b) technická a průvodní dokumentace je úplná [§ 18 odst. 3 písm. a)] a
c) kontrolovaná osoba má k dispozici kalibrovaná měřidla a nástroje a má zajištěn systém technické kontroly v rozsahu, který stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“).
V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat certifikát o homologaci stanovené střelné zbraně.
(2) Homologaci podléhají ze stanovených střelných zbraní
a) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s nábojovou komorou o průměru do 5 mm včetně a délce do 15 mm včetně nebo ty, které mají nábojovou komoru o průměru a délce do 6 mm včetně, přičemž zápalková slož náboje je jedinou hnací náplní udělující střele energii na ústí hlavně do 7,5 J včetně,
b) expanzní zbraně a expanzní přístroje určené pro střelivo s okrajovým zápalem do ráže 6 mm včetně a s délkou nábojnice do 7 mm včetně,
c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely je na ústí hlavně do 10 J včetně.
(3) Homologaci nepodléhají stanovené střelné zbraně uvedené v odstavci 2, pokud týž výrobce nebo dovozce uvede na trh nejvíce pět kusů zbraní v jednom roce; v takovém případě podléhají kusovému ověřování.
(4) Platnost certifikátu o homologaci zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím dvou let ode dne jeho vydání. Nejpozději tři měsíce před uplynutím
jeho platnosti může výrobce nebo dovozce požádat o prodloužení platnosti certifikátu na dobu nejdéle dvou let. Za tím účelem požádá o provedení kusového ověřování pěti kusů od každého typu homologované střelné zbraně ke zjištění, zda tyto typy odpovídají stanoveným technickým požadavkům.
§ 7
Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se ověřuje a dokládá označením každé stanovené střelné zbraně zkušební značkou pro kusové ověřování, že střelná zbraň splňuje stanovené technické požadavky. Kusové ověřování se provádí u všech stanovených střelných zbraní kromě zbraní homologovaných. Podrobnosti o postupu úřadu při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 8
Opakované kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup shodný s kusovým ověřováním a provádí se v případech, kdy stanovená střelná zbraň nevyhoví stanoveným technickým požadavkům při kusovém ověřování a je vrácena výrobci nebo dovozci po označení identifikační značkou úřadu (§ 19). Po splnění stanovených technických požadavků se stanovená střelná zbraň označí zkušební značkou pro kusové ověřování. Podrobnosti o postupu úřadu při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.
Ověřování stanoveného střeliva
§ 9
(1) Ověřování stanoveného střeliva se provádí formou
a) typové kontroly, nebo
b) inspekční kontroly.
(2) Ověřování se neprovádí u dováženého stanoveného střeliva před jeho uvedením na trh, pokud je označeno zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.4)
§ 10
(1) Typová kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje a dokládá vydáním certifikátu o typové kontrole střeliva, že
a) typ střeliva splňuje stanovené technické požadavky,
b) technická a průvodní dokumentace je úplná a
c) kontrolovaná osoba má předpoklady k provádění výrobní kontroly v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.
V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat certifikát o typové kontrole stanoveného střeliva.
(2) Platnost certifikátu o typové kontrole střeliva zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím 3 let ode dne vydání, nepožádá-li před skončením platnosti certifikátu výrobce nebo dovozce o provedení inspekční kontroly stanoveného střeliva.
§ 11
Inspekční kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje, zda jsou plněny stanovené technické požadavky, podle kterých byl vydán certifikát o typové kontrole střeliva. Pokud se při tomto ověřování zjistí odchylky od stanovených technických požadavků, certifikát se ve správním řízení odejme. Pokud jsou stanovené technické požadavky splněny, platnost certifikátu se prodlouží na dobu nejdéle 3 let.
Ověřování pyrotechnických výrobků
§ 12
Ověřování pyrotechnických výrobků se provádí formou
a) typové zkoušky, nebo
b) opakovaného ověřování.
§ 13
(1) Typovou zkouškou, kterou je nutno provést u všech pyrotechnických výrobků, je postup, při kterém se na vzorku pyrotechnického výrobku ověřuje a dokládá vydáním certifikátu o typové zkoušce, že
a) typ pyrotechnického výrobku splňuje stanovené technické požadavky,
b) technická a průvodní dokumentace je úplná,
c) kontrolovaná osoba má zajištěn systém technické kontroly v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.
V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad certifikát o typové zkoušce pyrotechnického výrobku nevydá.
(2) Platnost certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku zanikne, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím tří let ode dne jeho vydání. Nejpozději tři měsíce před uplynutím jeho platnosti může výrobce nebo dovozce požádat o provedení opakovaného ověřování pyrotechnického výrobku a prodloužení platnosti certifikátu.
§ 14
Opakovaným ověřováním pyrotechnických výrobků je postup, při kterém se ověřuje na typu pyrotechnického výrobku, zda nadále odpovídá stanoveným technickým požadavkům, na základě kterých byl vydán certifikát o typové zkoušce. Pokud se při tomto ověřování zjistí, že těmto požadavkům neodpovídá, certifikát o typové zkoušce se ve správním řízení odejme. Při splnění stanovených technických požadavků se platnost certifikátu prodlouží nejdéle o tři roky.
§ 15
Úhrady za ověřování
(1) Úkon spojený s ověřováním kontrolovaného výrobku (zejména vydání certifikátu, označení výrobku zkušební značkou) podléhá správnímu poplatku podle zvláštních právních předpisů.18)
(2) Za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí se poskytuje úplata. Výši úplaty stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 16
Povinnosti kontrolovaných osob a držitele průkazu zbraně
(1) Výrobce, dovozce a vývozce je povinen
a) před uvedením na trh nebo před vývozem předkládat kontrolované výrobky k ověřování a uvádět je na trh nebo vyvážet, jen pokud jsou ověřeny a opatřeny zkušební značkou,
b) po vydání certifikátu o homologaci označit alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně zkušební značkou určenou v certifikátu; pokud to není možné, úřad stanoví jiný vhodný způsob označení,
c) po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky, a vést o tom evidenci,
d) po vydání certifikátu o typové zkoušce označit vnější stranu pyrotechnického výrobku zkušební značkou uvedenou v certifikátu, a pokud to rozměry pyrotechnického výrobku neumožňují, tak vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu pyrotechnických výrobků,
e) ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky; pokud to není možné, úřad stanoví vhodný způsob označení,
f) do 30 dnů písemně informovat úřad o všech změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti některého z těchto výrobků.
(2) Výrobce je dále povinen
a) opatřit kontrolované výrobky svou obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a dalšími údaji, pokud tak stanoví vyhláška ministerstva nebo zvláštní právní předpis,18a)
b) umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních prostor a poskytnout jim potřebnou součinnost včetně používání zkušebního zařízení, poskytnutí střeliva, zkušebních a administrativních prostorů, jestliže je prováděno ověřování na jeho žádost v jeho provozovnách.18b)
(3) Distributor může uvádět na trh jen kontrolované výrobky označené zkušební značkou. Pokud jde o pyrotechnické výrobky, nesmí být překročena doba jejich použitelnosti.
(4) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu,18c) je povinen
a) provádět opravy a úpravy střelných zbraní tak, aby splňovaly stanovené technické požadavky; v případě vzniku pochybností je povinen úřadu předložit v písemné podobě postup opravy nebo úpravy střelné zbraně, pokud není dále stanoveno jinak,
b) předložit k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé z hlavních částí.
HLAVA III
STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ
§ 17
Správní úřad
(1) Zřizuje se Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva jako správní úřad s celostátní působností se sídlem v Praze, který je podřízen ministerstvu.
(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Organizaci Úřadu upravuje statut Úřadu, který schvaluje ministerstvo.
(3) Úřad
a) provádí ověřování kontrolovaných výrobků,
b) vydává certifikáty podle tohoto zákona, rozhoduje o odejmutí nebo o odmítnutí vydání certifikátu,
c) zajišťuje označování kontrolovaných výrobků zkušebními značkami,
d) provádí další odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a zkouší balisticky odolné materiály a konstrukce a vydává o tom nálezy,
e) rozhoduje v pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D,19b)
f) provádí další činnosti stanovené zvláštními právními předpisy,19c)
g) spolupracuje se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je pro činnost úřadu nezbytná. Zjistí-li úřad při své činnosti skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí tyto skutečnosti těmto orgánům, h) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství19d) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu.
(4) Úřad dále
a) rozhoduje o stažení kontrolovaných výrobků z trhu z důvodu technické vady, pokud zjistí prokazatelné ohrožení zdraví nebo bezpečnosti jejich uživatelů,
b) plní informační povinnosti vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4)
c) před ověřováním každé stanovené střelné zbraně, která je předložena k ověřování po opravě nebo úpravě, posuzuje technologický postup opravy nebo úpravy podle § 16 odst. 4,
d) spolupracuje v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí s obdobnými zahraničními úřady a zkušebnami,
e) organizuje, koordinuje a provádí vědeckou činnost, výzkum a vývoj, které souvisí s odbornými činnostmi,
f) zajišťuje u kontrolovaných výrobků mezilaboratorní zkoušení referenčních materiálů,
g) poskytuje odborné informace a provádí odborná školení,
h) podílí se na certifikaci systémů řízení jakosti,
i) uchovává a porovnává referenční střelivo a referenční piezoelektrické snímače v rámci plnění povinností vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4)
j) podílí se na tvorbě českých technických norem a technických předpisů v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí.
(5) Úřad svými pověřenými zaměstnanci (dále jen „inspektoři úřadu“)
a) kontroluje plnění povinností uložených tímto zákonem,
b) ukládá pokuty za porušení povinností uložených tímto zákonem,
c) rozhoduje o zákazu dalšího nakládání s kontrolovanými výrobky, jestliže nesplňují podmínky uvedení na trh podle tohoto zákona nebo stanovené technické požadavky, podle kterých bylo provedeno ověření, nebo bezprostředně ohrožují bezpečnost, d) vybírá správní poplatky, úplaty (§ 15) a blokové pokuty, e) v případě zjištění protiprávního jednání19e) , kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů19f) , rozhodnutím takové jednání zakáže.
(6) Úřad vede evidenci střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a výbušnin včetně potřebných pomůcek, které používá při provádění ověřování a k odborným službám.
(7) Zaměstnanci úřadu, kteří provádějí ověřování, odbornou nebo kontrolní činnost podle tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s prováděním ověřování kontrolovaných výrobků anebo při provádění odborné nebo kontrolní činnosti
podle tohoto zákona, i když přestali být zaměstnanci úřadu, a to po dobu pěti let, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.
§ 18
Předkládání kontrolovaných výrobků úřadu
(1) Každý, kdo předkládá Úřadu kontrolované výrobky, (dále jen „předkladatel“) je povinen v písemné žádosti o ověření uvést
a) identifikační údaje o své osobě,
b) typ výrobku včetně odvozených variant s údaji
1. druh, značka, model a ráže pro střelné zbraně,
2. druh, značka a ráže pro střelivo,
3. druh a typové číslo pro pyrotechnický výrobek,
c) v případě dovozu název a sídlo výrobce,
d) druh požadované činnosti podle § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 a 11, § 13 nebo § 14.
(2) K žádosti předkladatel přikládá stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo, včetně spotřebitelského obalu, nebo pyrotechnické výrobky označené údaji, jejichž rozsah a podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Počet kusů střeliva nebo pyrotechnických výrobků ve vzorku předkládaném k ověřování stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) K žádosti přiloží též
a) technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,
b) doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.
(4) Za poškození nebo zničení střelné zbraně, kterou Úřad převzal k provedení ověřování, odpovídá Úřad. Úřad se odpovědnosti zprostí, prokáže-li se, že ke škodě na zbrani došlo v souvislosti s vadou, kterou měla zbraň v době předložení. Při náhradě škody se postupuje podle zvláštního právního předpisu.20) Vzorky střeliva a pyrotechnických výrobků se nevracejí.
(5) Výrobce nebo dovozce je povinen na vyžádání Úřadu poskytnout další vzorky kontrolovaných výrobků, jsou-li potřebné pro jejich ověřování.
§ 19
Označování
(1) Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly Úřadem ověřeny, se označují zkušebními značkami, jejichž grafickou podobu, provedení a umístění stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2) Na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje stanovené technické požadavky při kusovém ověřování, Úřad vyrazí svou identifikační značku. Na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje stanovené technické požadavky při opakovaném kusovém ověřování, Úřad vyrazí přes dříve udělené zkušební značky nebo vedle nich písmeno „X“. Identifikační značka a písmeno „X“ předkladatele neopravňuje k používání a uvedení na trh takto označené stanovené střelné zbraně.
(3) Na žádost předkladatele, který předložil k ověřování stanovenou střelnou zbraň, bude tato zbraň Úřadem označena tak, aby nedošlo k narušení její historické či jiné hodnoty. Úřad provede označení na vhodném místě vzhledem k typu stanovené střelné zbraně.
§ 20
Kontrola
(1) Kontrolu povinností stanovených tímto zákonem provádí úřad a jím pověření inspektoři úřadu, kteří se prokazují služebními průkazy. Vzor tohoto průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou. Kontrolu lze provádět i bez předchozího ohlášení.
(2) Inspektoři úřadu jsou oprávněni
a) vstupovat při výkonu kontroly do objektů a provozoven kontrolovaných osob v souladu s jejich vnitřními bezpečnostními předpisy, ve kterých jsou vykonávány činnosti na úseku kontrolovaných výrobků,
b) ověřovat totožnost kontrolovaných osob a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,
c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, poskytnutí pravdivých a úplných informací a písemná nebo ústní vysvětlení,
d) odebírat ke kontrole za náhradu vzorky kontrolovaných výrobků k posouzení souladu těchto výrobků s požadavky zákona a prováděcích předpisů; za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne nejpozději do 90 dnů po posouzení úřadu náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, pokud se jí kontrolovaná osoba vzdá nebo když je
vzorek vrácen v nepoškozeném stavu. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o kontrolovaný výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky,
e) ukládat pokuty za porušení povinností uložených tímto zákonem.
(3) Inspektoři úřadu kontrolují u kontrolovaných osob, zda
a) kontrolované výrobky jsou uváděny na trh označené a zda splňují stanovené technické požadavky,
b) technická a průvodní dokumentace splňuje veškeré náležitosti stanovené zákonem,
c) plní další povinnosti uložené tímto zákonem.
(4) Inspektor úřadu na základě provedené kontroly zakáže opatřením do zjednání nápravy nákup, dodávku, prodej nebo použití kontrolovaných výrobků, které nesplňují požadavky zákona nebo zvláštních právních předpisů.20a) Toto opatření oznámí kontrolované osobě ústně a neprodleně o něm učiní písemný záznam do kontrolního protokolu.20b)
(5) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky,20c) které se uvedou v kontrolním protokolu, nebo je může podat úřadu písemně nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení s opatřením. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne předseda úřadu bezodkladně. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a není vůči němu přípustný opravný prostředek.
(6) Pokud úřad rozhodl na základě výsledků kontroly o stažení výrobků z trhu podle § 17 odst. 4 písm. a) nebo o zákazu dalšího nakládání s nimi podle § 17 odst. 5 písm. c), jsou kontrolované osoby povinny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí neodkladně provést nezbytná opatření a písemně podat v této lhůtě úřadu zprávu o těchto opatřeních a o jejich výsledcích.
§ 21
Řízení
(1) Na řízení podle tohoto zákona se vztahují obecné předpisy o správním řízení,22) jestliže tento zákon nestanoví jinak.
(2) Jestliže úřad při ověřování zjistí, že kontrolované výrobky splňují stanovené technické požadavky, vydá podle povahy věci správní rozhodnutí, certifikát nebo označí výrobek zkušební značkou.
(3) Pokud Úřad na základě ověřování odmítne vydat certifikát nebo odmítne označit výrobek zkušební značkou nebo odejme certifikát, vydá o tom rozhodnutí.
(4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona nemá, s výjimkou řízení o ukládání pokut, odkladný účinek.
(5) Při vydání opatření podle § 20 odst. 4 se nepostupuje podle správního řádu.
§ 22
Pokuty
(1) Úřad uloží kontrolované osobě pokutu
a) až do výše 200 000 Kč, jestliže zjistí, že nebyl dodržen stanovený termín pro předložení kontrolovaných výrobků k ověřování,
b) až do výše 500 000 Kč, jestliže nebyl umožněn zaměstnancům úřadu přístup za účelem provedení kontroly nebo jim nebyly předloženy požadované dokumenty nebo údaje ke kontrole nebo nebyly předloženy požadované vzorky,
c) až do výše 1 000 000 Kč, jestliže
1. byly uvedeny na trh neověřené kontrolované výrobky,
2. byly uvedeny na trh ověřené nebo neověřené kontrolované výrobky bez zkušební značky,
3. byly neoprávněně použity zkušební značky,
4. byly uvedeny na trh kontrolované výrobky, které nesplňují stanovené technické požadavky,
5. nesplní opatření uložená podle § 20 odst. 4,
6. byly uvedeny na trh pyrotechnické výrobky po datu spotřeby.
(2) Úřad může uložit kontrolované osobě, která jinak než podle odstavce 1 písm. b) maří, narušuje nebo jiným způsobem ztěžuje výkon kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně.
(3) Inspektor úřadu je oprávněn uložit pokutu v blokovém řízení až do výše 5 000 Kč kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, za zaviněné porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo za ztížení výkonu kontroly způsobené jejich jednáním. Pokutu v blokovém řízení lze uložit bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, jsou ochotni pokutu zaplatit. Na
blokové řízení podle tohoto zákona se použijí ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního právního předpisu23) obdobně.
(4) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.
(5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se úřad o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení povinnosti tři roky.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
(7) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu. Pokuty vybírají a vymáhají územní celní úřady podle zvláštního právního předpisu,25) s výjimkou pokut uložených v blokovém řízení.
§ 23
Přechodná ustanovení
(1) Ověřování započatá před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.
(2) Platnost certifikátů týkajících se stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva nebo pyrotechnických předmětů vydaných podle dosavadních předpisů skončí uplynutím doby, na kterou byly vydány.
(3) Stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo nebo pyrotechnické předměty označené zkušebními značkami podle dosavadních předpisů se považují za ověřené podle tohoto zákona.
§ 24
Zmocnění
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 13 odst. 1 písm. c), § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 1 a § 20 odst. 1.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena 119/2002 Sb.)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
§ 26
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 158/2000 Sb., se mění takto:
1. V položce 30 Sazebníku správních poplatků se za písmeno b) doplňují písmena c) až g), která znějí:
„c)
Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně

10 000,-
d)
Ověření zbraně při kusovém ověřování
1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části

60,-
2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části

100,-
e)
Ověření zbraně při opakovaném ověřování
1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části

200,-
2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části

300,-
f)
Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva

10 000,-
g)
Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického předmětu

10 000,-“.
2. K položce 30 se doplňují poznámky č. 1 až 4, které znějí:
1.
Úkony zpoplatňované podle písmen c) až g) jsou upraveny zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2.
Za prodloužení certifikátu, za jehož vydání se vybírá poplatek podle písmen f) a g), se vybírá poplatek v poloviční výši.
3.
Správní orgán zvýší sazbu poplatku podle písmene d) nebo e) této položky za kusové nebo opakované kusové ověření historické střelné zbraně na dvojnásobek.
4.
Za odborné činnosti (služby) předcházející ověření střelné zbraně, střeliva nebo pyrotechnického předmětu nebo související se zkoušením střelné zbraně, střeliva, pyrotechnického předmětu, výbušného předmětu a pomůcek pro jejich používání a za zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí se vybere úplata podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.“.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 27
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Poznámky pod čarou
4) Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.
4a) § 21 odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
4b) Část první přílohy zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).
4c) Část druhá přílohy zákona č. 119/2002 Sb.
5a) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění změn vyhlášených pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s. a pod č. 65/2003 Sb. m. s.
5b) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5c) Například zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
5d) § 16 odst. 2 písm. a) a § 31 písm. i) zákona č. 119/2002 Sb.
18) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
18a) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
18b) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18c) § 31 až 40 zákona č. 119/2002 Sb. 19a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
19b) § 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).
19c) Například § 74 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb. 19d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele). 19e) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele). 19f) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
20) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
20a) Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 313/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
20b) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
20c) § 17 zákona č. 552/1991 Sb.
22) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
23) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.