Byly upraveny na 4.VH AVPZS. Po schválení změn u MV ČR bude novela zveřejněna na těchto stránkách.

S T A N O V Y

Asociace výrobců a prodejců zbraní
a střeliva o.s.

Základní ustanovení
§ 1
Název
Sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, má název „Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s. “ (dále jen „asociace“).
§ 2
Sídlo
Sídlem asociace je, Malé náměstí 232, 256 01 Benešov
§ 3
P o s l á n í a p ř e d m ě t č i n n o s t i.
(1) Posláním a předmětem činnosti asociace je zejména:
- koordinace činnosti členů v oblasti vývoje, výzkumu, výroby, přepravy, úschovy, prodeje, oprav a servisu zbraní, střeliva, výbušnin, provozování střelnic a soudně znaleckou činností
- ochrana profesních, hospodářských a právních zájmů členů
- poskytování informací o technickém rozvoji za účelem koordinace vývoje nových výrobků v těch případech, kdy je to členům vzájemně prospěšné
- poskytování informací o právních předpisech, odborné literatuře a zpracovávání dalších informačních zdrojů
- spolupráce při tvorbě právních předpisů v oblasti činnosti členů
- spolupráce při vytváření podmínek pro výuku a výchovu učňů a studentů v oborech činnosti členů
- spolupráce se živnostenskými úřady, zejména při rozhodování o udělování licencí
- spolupráce se státními a místními orgány v oblastech týkající se činností členů
- prosazování oprávněných zájmů a potřeb členů v hospodářské komoře ČR
- spolupracovat s českými a zahraničními organizacemi stejného zaměření
- připojovat se k případným žalobám svých členů
- zastupovat člena v případě, že o to člen požádá a je to v souladu s právním
řádem ČR
- vzdělávání a organizační poradenství
- součinnost při pořádání kontraktačních a prodejních výstav
- pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
- zpracování a připomínkování návrhů technických a právních norem v oboru
činnosti
(2) Asociace je živnostenským společenstvem ve smyslu ust. § 69 zákona č. 455/1990 Sb. (živnostenský zákon).
§ 4
Členství v asociaci
(1) Členem asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenské koncese nebo jí odpovídajícího oprávnění k činnosti v oblasti výroby, oprav, servisu nebo prodeje zbraní a výroby nebo prodeje střeliva, dále držitel koncesované živnosti v oboru výbušniny, doplňků v oboru, k provozování střelnice nebo provozuje-li soudně znaleckou činnost v uvedených oborech, která chce využívat výsledků činnosti asociace nebo se aktivně podílet na jeho činnosti, předloží přihlášku a vyjádří souhlas se stanovami asociace.
(2) Členství vzniká zaplacením prvého členského příspěvku.
(3) Členská práva právnické osoby vykonává její pověřený pracovník.
(4) Čestné členství v asociaci uděluje na návrh rady Valná hromada. Čestný člen má práva člena.
§ 5
Zánik členství
(1) Členství zaniká:
- vystoupením,
- nezaplacením členského příspěvku,
- zánikem právnické osoby u firemního člena,
- vyloučením,
- ztrátou živnostenské koncese nebo odpovídajícího oprávnění.
(2) Člen může být vyloučen rozhodnutím valné hromady v těchto případech:
a) při závažném porušení stanov asociace
b) při chování člena, které je v rozporu se zájmy asociace
(3) Návrh na vyloučení člena podává rada.
(4) O vyloučení člena rozhoduje valná hromada.
(5) Rada může pozastavit výkon členských práv, jsou-li dány důvody odst. 2 až do rozhodnutí valné hromady.
§ 6
Práva a povinnosti členů
(1) Člen má zejména tato práva:
- právo na aktivní ochranu svých profesních zájmů, pokud jsou v souladu se zájmy asociace a neodporují platným předpisům,
- nárok na veškerá zvýhodnění vyplývající z členství,
- nárok na pomoc při řešení konkrétních profesních problémů a na veškeré informace vyplývající a získané při činnosti asociace,
- volit a být zvolen do orgánů asociace,
- zvyšovat si kvalifikaci, případně kvalifikaci svých pracovníků prostřednictvím odborných kurzů, školení a veškerých akcí pořádaných asociací,
- podílet se na činnosti a řízení asociace aktivní účastí na jejích akcích, působením v jejích orgánech apod.
- účast při jednání se státní správou
(2) Člen je povinen:
- zaplatit členské příspěvky ve stanovené výši do 15 dnů od obdržení potvrzené
- kopie přihlášky (ust. § 4) a dále vždy do 31.5. kalendářního roku,
- chránit zájmy asociace profesní odborností, svým vystupováním a jednáním,
- aktivně spolupracovat při výkonu činnosti v pracovních orgánech asociace,
- dodržovat stanovy a přijatá usnesení orgánů asociace,
§ 7
Orgány asociace
Orgány asociace jsou:
- Valná hromada
- Rada asociace (dále jen Rada)
- Revizní komise.
§ 8
Valná hromada
(1) Valná hromada členů je nejvyšším orgánem asociace. Do její působnosti patří zejména:
- schvalování stanov a jejich změny
- schvalování zásad hospodaření
- volba a odvolání členů Rady a revizní komise
- rozhodování o zrušení asociace
- další otázky, které si vyhradí k rozhodování
- určení pravidel hospodaření
(2) Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech členů asociace.
(3) Pokud Valná hromada není usnášení schopná dle odst. 2, je Rada asociace povinna svolat do 60 dnů opakovaně Valnou hromadu, takto svolaná Valná hromada je vždy usnášení schopná.
(4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li stanovy vyšší počet hlasů.
(5) Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů asociace.
§ 9
Rada asociace
(1) Rada asociace je řídícím, koordinačním a kontrolním orgánem. Za svoji činnost odpovídá Valné hromadě. Počet členů Rady je úměrný členské základně a jejímu profesnímu složení a činí nejméně 7 členů. Rada musí mít lichý počet členů.
(2) Členové Rady volí ze svého středu a odvolávají předsedu a místopředsedy Rady asociace.
(3) Rada volí ze svého středu pokladníka. Pokladník odpovídá za vedení všech ekonomických záležitostí asociace.
(4) Rada je oprávněna v případě, že je to účelné, ustavit oblastní orgány a ustavit orgány spolupracující s orgány státní správy, zejména se živnostenskými úřady.
(5) Statutárním představitelem asociace je předseda Rady asociace. Za svou činnost odpovídá Radě a Valné hromadě.
(6) Rada je oprávněna v případě uprázdnění míst členů Rady mezi konáním Valných hromad kooptovat nové členy, nejvýše však v počtu dvou.
(7) Členem Rady může být osoba fyzická nebo zástupce osoby právnické, vybavený potřebnou plnou mocí; musí se však jednat o člena asociace.
(8) Rada může zřídit k plnění administrativních úkolů sekretariát.
§ 10
Revizní komise
(1) Revizní komise je tříčlenná. Je oprávněna v případě uprázdnění místa
člena komise mezi konáním Valných hromad kooptovat jednoho nového
člena.
(3) Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost sdružení a
projednávat stížnosti jeho členů.
(4) Revizní komise odpovídá Valné hromadě.
(5) Revizní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce.
(6) Na zjištěné nedostatky upozorňuje Revizní komise Radu.
(7) Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 6
měsíců.
(8) Revizní komise volí ze svých členů předsedu Revizní komise.
(9) O výsledku své činnosti informuje revizní komise Valnou hromadu.
§ 11
Funkční období
Funkční období volených orgánů asociace je do zvolení nových orgánů
Valnou hromadou; může být nejvýše tříleté.
§ 12
Výkonné útvary
K zajištění své činnosti a k plnění jednotlivých úkolů může vytvořit asociace
odborné a výkonné orgány. Jejich organizační strukturu, náplň činnosti a další
podmínky činnosti schvaluje Rada.
§ 13
Hospodaření asociace
(1) Asociace hospodaří samostatně se svými prostředky, které jsou tvořeny zejména:
- příspěvky členů,
- příjmy z hospodářské činnosti,
- příjmy z vlastní odborné činnosti,
- dotacemi,
- dary.
(2) Hospodaření asociace se řídí obecně platnými předpisy pro sdružení
občanů a vnitřními normami hospodaření.
(3) Asociace cestou své Rady, případně dalších pověřených osob či orgánů,
jedná vždy tak, aby hospodaření Asociace bylo vyrovnané a nevznikaly v
důsledku její činnosti žádné závazy, které by dříve nebyly schváleny
Valnou hromadou. .
(4) Rada předkládá valné hromadě návrh rozpočtu na běžný rok.
§ 14
Členský příspěvek
(1) Výše členského příspěvku se stanoví příspěvkovým řádem.
(4) Členský příspěvek za rok, v němž členu vzniklo členství, se platí v plné
výši.
(3) Zaplacený příspěvek se při zániku členství nevrací.
§ 15
Závěrečná ustanovení
(1) Jménem asociace je oprávněn jednat předseda nebo pověřený místopředseda.
(2) K řešení sporů vyplývajících z členského poměru k asociaci a k podávání stanovisek ke stanovám je oprávněna Rada asociace.
(3) Asociace a její členové používají tato loga:
-
- Každý člen Asociace je oprávněn používat v běžném obchodním styku označení
" Člen Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s ".
§ 16
Zánik asociace
(1) O zániku asociace rozhoduje Valná hromada nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
(2) V případě zániku asociace připadají aktiva a pasiva hospodaření asociace na jednotlivé členy rovným dílem.
§ 17
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou asociace dne 24. 4. 2007.
Rudolf Fulín
předseda Rady asociace